Strategia rozwoju elektromobilności

 

 

 

Strategia Rozwoju Elektromobilności w Płocku

Przyjęty dokument przez Radę Miasta Płocka - UCHWAŁA NR 371/XXI/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 czerwca 2020 r.

1 strona Strategii rozwoju elektromobilności


OBWIESZCZENIE

z dnia 15 maja 2020 r.

Prezydenta Miasta Płocka

  

Na podstawie art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020.283 ze zm.),w związku z Zarządzeniem Nr 1126/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:

Opracowaniu projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Płocku

 

Celem opracowania strategii jest dążenie do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie mobilności miejskiej, w której szczególne miejsce zajmuje elektromobilność. W dokumencie określono kierunki podejmowanych na terenie Płocka działań dotyczących wdrożenia elektromobilności z zamiarem rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zaspokojenie potrzeb w zakresie polityki transportowej w oparciu o analizę obecnych i przewidywanych uwarunkowań organizacyjnych, technicznych i prawnych.

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronach internetowych: www.plock.eu, www.rozwojmiasta.plock.eu.

Zainteresowane osoby mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentu wyłącznie na załączonym formularzu:

  1. a) drogą elektroniczną na adres plock-elektromobilnosc@kape.gov.pl
  2. b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
  3. c) osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta lub wrzucając do urny

w terminie: 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

Projekt "Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku"

 


Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Przyjęty dokument przez Radę Miasta Płocka - UCHWAŁA NR 336/XVIII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 9 kwietnia 2020 r

Konsultacje

Miasto Płock, wypełniając obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2019 poz. 1124 t.j z późn. zm) opracowało Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płocku. Celem opracowania Planu  jest rozbudowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, a w konsekwencji przyczynienie się do zwiększenia liczby samochodów elektrycznych poruszających się po terenie Miasta. W planie zawarte została informacja związana z Raportem dotyczącym punktów ładowania w mieście oraz wskazanym w ww. ustawie do osiągnięcia na dzień 31 grudnia 2020 r. celem w zakresie minimalnej liczby punktów ładowania.

W dokumencie przedstawiono propozycję lokalizacji stacji ładowania w mieście, wraz z ich charakterystyką w zakresie liczby punktów i mocy.

Zgodnie z art. 62 ust. 3 ww. ustawy projekt planu podlega konsultacjom społecznym.

Termin składania uwag i wniosków mieszkańców upływa w dniu 13 marca 2020 r.


Miasto Płock przystąpiło do przygotowania "Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku". Dokument ten ma na celu określenie mobilności mieszkańców Płocka i wskazanie działań wspierających użytkowników pojazdów elektrycznych w przyszłości.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety:

https://www.interankiety.pl/a/Plock

w terminie do końca stycznia 2020 r.


Zarządzenie ws konsultacji "Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku".