Aktualizacja Założeń do Planu Zaopatrzenia 2019

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe

Przyjęty dokument został opublikowany poniżej:

Aktualizacji Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock

 

Miasto Płock, realizując obowiązek wynikający z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019.755 ze zm.) przystąpiło do aktualizacji Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock. Projekt dokumentu, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018.2081 ze zm.) oraz w związku z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, poddany zostaje konsultacjom społecznym. Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców Płocka w określeniu polityki energetycznej miasta w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Z projektem planu można zapoznać się poniżej:

Projekt aktualizacji Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock

W związku z ogłoszeniem konsultacji projektu dokumentu można składać uwagi do niniejszego dokumentu wypełniając Formularz uwag .

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentu wyłącznie na załączonym formularzu:
a) drogą elektroniczną na adres strategia@plock.eu
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
c) osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, bądź ustnie do protokołu w pok. 314
do 15.10.2019 roku.

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 867/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o uzgodnieniach z PWIS i RDOŚ

Zakładka konsultacje społeczne