Zespół ds. Estetyki

W marcu 2015 roku Prezydent Miasta Płocka powołał Zespół do spraw Estetyki Miasta, którego zadaniem jest dbanie o estetykę Miasta, szczególnie w zakresie opiniowania zamierzeń inwestycyjnych oraz formułowania zasad lokalizacji i formy reklam, małej architektury itp., a także współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie estetyki wizualnej oraz realizacja działań zmierzających do poprawy jakości i estetyki przestrzeni publicznej Miasta. Skład Zespołu oraz zasady uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym określa Zarządzenie Nr 3788/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 grudnia 2017 r.

 

 

rewitalizacja płock - logo