Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Graniczna-Otolińska” w Płocku

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:

  • od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Otolińskiej,
  • od południa: południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 51/6, 71, 86/1, 86/3,
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Tadeusza Mazowieckiego,
  • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca tereny kolejowe.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

28.02.2019

Uchwała Nr 83/V/2019 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp