KONCEPCJA PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE ZLEWNI ZLOKALIZOWANEJ W OBRĘBIE 0009- WYSZOGRODZKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ULICY SPÓŁDZIELCZEJ POD WIADUKTEM NA TERENIE MIASTA PŁOCKA

Koncepcja opracowana w styczniu 2018 roku na zlecenie Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Płocka.

Zakres opracowania

Przedmiotem i celem niniejszego opracowania jest analiza istniejącej zlewni dla teoretycznego określenia ilości wód spływającej do kolektora deszczowego istniejącego w ulicy Chopina i Spółdzielczej oraz analiza przyczyn zalewania terenu pod wiaduktem w ciągu ulicy Piłsudskiego. Zakres opracowania obejmuje teren zlewni ograniczonej ulicami: Otolińska, Banacha, Lachmana, Piaska, Jesienna, Powstańców Styczniowych zgodnie z załącznikiem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.

Charakterystyka obszaru zlewni w zakresie opracowania

Teren zlewni obejmuje przede wszystkim osiedla zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej a także zabudowę usługową i przemysłową.

Zabudowa przemysłowa przylega do ulicy Banacha, Otolińskiej i Lachmana i obejmuje tereny firmy Levis oraz piekarnie PSS Społem. Teren przemysłowy charakteryzuje się znaczną ilością powierzchni szczelnych w postaci dachów hal i budynków oraz parkingów i placów. Pozostały obszar zlewni został na przestrzeni lat silnie zurbanizowany poprzez zabudowę mieszkaniową oraz towarzyszącą w postaci usług niewodochłonnych. Obejmuje on osiedla międzytorze, część osiedla Chopina, zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną przy ulicy Jesiennej a także Powstańców Styczniowych i Kopernika.

Na rozpatrywanym terenie nie występują skwery i parki o naturalnym, nieutwardzonym charakterze. Jedynym niezabudowanym terenem jest obszar położony na północ od wiaduktu w ciągu ulicy Piłsudskiego. Jednak biorąc pod uwagę wielkość powierzchni jest to obszar niewielki.

W całym obszarze zlewni istnieje system kanalizacji rozdzielczej.

Odbiornikiem wód opadowych dla terenu zlewni jest kolektor deszczowy mający swój początek w ulicy Chopina na wysokości budynku wielorodzinnego nr 66.

W skrzyżowaniu ulic Chopina i Otolińska (węzeł WI) łączą się kanały dn 500 z ulicy Otolińskiej strona południowo-zachodnia oraz dwa kanały o średnicy 400 mm od strony północno wschodniej. Od węzła I kolektor deszczowy w ulicy Chopina ma średnicę 800mm aż do komory przy węźle WV. W skrzyżowaniu ulicy Chopina i Kopernika (węzeł WII) mamy dopływ dwóch kolejnych kanałów deszczowych dn 500 z terenu przyległych osiedli. W kolejnym węźle WIII, skrzyżowanie z ulicą Lachmana z kierunku zachodniego funkcjonuje dopływ dn 200. W węźle WIV na odcinku pomiędzy ulicą Lachmana a wiaduktem z kierunku wschodniego mamy dopływ kanału dn 500. Kolejne duże dopływy następują w węźle W V za wiaduktem. W tym węźle włączony jest kolektor dn 800 z ulicy Piłsudskiego strona wschodnia prowadzący wody z odwodnienia osiedla międzytorze (część) oraz części osiedla zlokalizowanego przy ulicy Jesiennej. W węźle WV dołączony jest również kanał dn 600 z odwodnienia ulicy Piłsudskiego strona zachodnia (od ulicy Otolińskiej do wiaduktu). Od węzła WV kolektor w ulicy Spółdzielczej posiada już średnicę 1000mm.

W skrzyżowaniu ulicy Powstańców i Spółdzielcza mamy dopływ kanału dn400mm węzeł WVI a w skrzyżowaniu ulicy Spółdzielczej z Jesienną dochodzą dwa kolejne dopływy dn 400mm z osiedla zlokalizowanego przy ulicy Jesiennej. Dalej kolektor biegnie w ulicy Spółdzielczej i Południowej, przecina ulice Wyszogrodzką następnie przebiega pod torami PKP i dalej już istnieje jako rów otwarty. Przed ulicą Grabówka rów ponownie zostaje zamknięty w kanał dn 1200. Na kanale przed wylotem do rzeki Wisły zlokalizowano podczyszczalnie wód opadowych. Na odcinku od ulicy Jesiennej kolektor zbiera jeszcze wody opadowe ze zlewni osiedla Wyszogrodzka a także osiedla Cholerka.

Na rozpatrywanym odcinku tj od ulicy Otolińskiej do ulicy Jesiennej kolektor został wykonany z rur betonowych łączonych na styk. Na podstawie analizy wykonanej inspekcji TV kolektora stwierdza się liczne uszkodzenia, nieszczelności a także poklawiszowanie rur powodujące odcinkowe przeciwspadki . Stan ten w znacznym stopniu ogranicza i utrudnia warunki przepływu wody powodując zmniejszenie jej prędkości a tym samym powoduje dłuższy czas odpływu ze zlewni.

Brak szczelności kolektora był powodem dokonania jego przebudowy w ramach przebudowy ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od węzła nr WIX (pomiędzy ulicą Jesienną a Maneżową ) do przejścia pod ulicą Spółdzielczą. Łącznie około 320mb. Przy przebudowie odtworzono średnicę kolektora tj zabudowano rury dn 800.

W trakcie budowy wiaduktu nad ulicą Spółdzielczą kolektor dn 800 został przebudowany włącznie z dopływami z ulicy Piłsudskiego. Wówczas też dla odwodnienia niecki pod wiaduktem ulicy Spółdzielczej wykonano fragment kanału dn 300 pod wiaduktem z odprowadzeniem wody do kolektora w ulicy Spółdzielczej poprzez lokalną przepompownię wód opadowych.

Przepompownię stanowią dwa zbiorniki w postaci studni żelbetowej o pojemności użytkowej 5.08 m3. Układ ciśnieniowy w przepompowni składa się z dwóch pomp zatapialnych Metalchem typ MS5-44 o wydajności 115 m3/h przy wysokości podnoszenia 12m słupa wody. Układ może pracować jednocześnie jako dwupompowy z rurociągiem tłocznym o średnicy 150mm.

Dane doborowe przepompowni wskazano na podstawie archiwalnej dokumentacji wykonanej przez pracownię Wodkan sp. z o.o. z Poznania: Dokumentacja projektowa nr 1/2000 „ Modernizacja pompowni wód deszczowych –węzeł drogowy w ul. Spółdzielczej w Płocku”.

Kanał dn 300 stanowiący odwodnienie niecki wykonany z rur PVC jest rozszczelniony na skutek niewłaściwego wykonania i wymaga przebudowy na odcinku Pistn- węzeł B (oznaczona na rysunkach wariant I i II).

Z uwagi na brak fizycznej możliwości budowy kolektora dn 800 w jezdni pod wiaduktem ,z uwagi na wypłycenie został on wykonany w nasypie wschodniej skarpy.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3