KONCEPCJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA CZĘŚCI OSIEDLA CIECHOMICE

Koncepcja opracowana w listopadzie 2018 roku na zlecenie Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Płocka.

Przedmiot i zakres opracowania

Teren objęty opracowaniem pn. "Koncepcja kanalizacji deszczowej dla części osiedla Ciechomice" położony jest w południowej części miasta i ograniczony jest od północy ul. Ciechomicką, od południa i wschodu – granicą miasta, od zachodu – trasą ks. Popiełuszki. Południowa część lewobrzeżnego Płocka charakteryzuje się ekstensywnym zagospodarowaniem, które ulega stopniowej intensyfikacji. Obecnie teren odwadniany jest przez sieć rowów melioracyjnych. Teren nie posiada rozbudowanej infrastruktury drogowej (dróg urządzonych) jak również związanej z nimi kanalizacji deszczowej. Ciechomice to osiedle o charakterze wsi typu ulicowego o słabej i chaotycznej urbanizacji. W zakresie obsługi infrastruktury technicznej wszystkie tereny przeznaczone w Studium na cele budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowo – składowego oraz pozostałych form zainwestowania, wymagają wyposażenia w zbiorowe systemy uzbrojenia. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni ulic, oraz minimum 50% wód opadowych i roztopowych z posesji prywatnych projektuje się odprowadzić do kanalizacji deszczowej.

Powierzchnia opracowywanego obszaru wynosi około 375,8 ha.

Przedmiotem opracowania koncepcji jest:

 1. bilans hydrauliczny wraz z obliczeniami przedstawiony w postaci rysunkowej
  i tabelarycznej,

 2. obliczenia oraz wyznaczenie i opis tras projektowanych kolektorów i urządzeń kanalizacji deszczowej z podaniem odpowiednio ich parametrów: średnic, spadków oraz rzędnych posadowienia, wymiarów rowów i zbiorników, itd..

 3. wyznaczenie lokalizacji zbiorników służących do rekreacji i/lub retencji wód opadowych
  i roztopowych,

 4. wskazanie przeprowadzenia koniecznych renowacji, odtworzeń, likwidacji, zarurowania oraz przepustowości istniejących rowów.

Program i technologia wykonania

W wyniku planowanej urbanizacji dzielnicy Ciechomice nastąpi rozwój systemu kanalizacji deszczowej obejmujący swym zasięgiem ~300 ha przyszłej zabudowy mieszkalnej ujętej w niniejszym opracowaniu. Pozostała część obszaru z zaznaczonego zakresu opracowania obejmują tereny leśne, tereny zieleni naturalnej oraz obszary o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, które stanowiły by zbyt wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, dlatego też po analizie zostały wyłączone z uzbrojenia w system kanalizacji deszczowej.

Całość wód deszczowych ujmowanych systemami kanalizacyjnymi odprowadzana będzie do rowów melioracyjnych zlokalizowanych na przedmiotowym terenie. Obszar objęty opracowaniem, ze względu na duże zróżnicowanie terenowe oraz znaczącą powierzchnię został podzielony zgodnie z warunkami terenowymi na 6 zlewni oznaczonych literami "A", "B", "C", "D", "E", "F". Zlewnie na planie sytuacyjnym zostały oznaczone różnymi kolorami z rozdziałem na kategorie o różnym współczynniku spływu. Kategoria oznaczona symbolem "1" to tereny pod zabudowę, kategoria oznaczona symbolem "2" to tereny pasów drogowych.

Dla terenów niezagospodarowanych, a w studium przyjętych pod zabudowę mieszkaniową i usługi przyjęto stopień uszczelnienia zlewni równy 20%.

Zlewnie obejmują powierzchnie ulic i spływy powierzchniowe z terenów istniejących osiedli mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i usługową w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płocka. Na obszarach niezagospodarowanych bez wytyczonych pasów drogowych przebieg kanałów, a wraz z nim i obliczenia kanalizacji deszczowej zostały wyznaczone i obliczone poglądowo. Uszczegółowienie powinno nastąpić po wykonaniu Miejscowego Planu Zagospodarowania na przedmiotowy obszar.

Końcowym odbiornikiem oczyszczonych wód deszczowych będą rowy melioracyjne:

 1. dla zlewni "A" i "B" - rów "RA" w miejscu usytuowania wylotu "WL-AB";

 2. dla zlewni "D" łączącej się ze zlewnią "C" - rów "CA" w miejscu usytuowania wylotu zarurowanego odcinka rowu oznaczonego "WYRC";

 3. dla zlewni "C" wraz z dopływem zlewni "D" - rów "RA" w miejscu usytuowania wylotu zarurowanego odcinka rowu "ZRA-WY";

 4. dla zlewni "E" - rów "RE1" w miejscu usytuowania wlotu "WLE", alternatywnie dla części zlewni "E" - rów "RE2" w miejscu wlotu WLE';

 5. dla zlewni "F" - rów "RF" - w miejscu wlotu "WLF".

W miarę zagospodarowania obszarów i ujmowania wód deszczowych w ramy sieci kanalizacji deszczowej, zmniejszać się będzie spływ powierzchniowy do rowów i może nastąpić likwidacja niektórych rowów nie związanych z odprowadzeniem wód opadowych kanałami. Zapewnienie przepustowości i ciągłości spływu wód deszczowych ze zlewni "D" i "C" oraz prawidłowy spływ i retencję w rowach powoduje konieczność przebudowy, renowacji i zachowania rowów "RA" i "RC" na zaznaczonych odcinkach. Koniecznej przebudowie również będzie podlegał rów oznaczony "RE2" w przypadku alternatywnego odprowadzenia wód opadowych z części zlewni "E".

Rów melioracyjny "RA" od przepustu "P" do punktu "RA1" oczyścić i poddać renowacji z zachowaniem istniejących rzędnych dna rowu.

Przebudowy przeprowadzić w ramach istniejących tras oraz w ramach granic użytku przedstawionych na planie sytuacyjnym z niewielkimi odchyleniami. Przebudowy dotyczyć będą rzędnych dna rowu w celu umożliwienia spływu wód deszczowych.

Pozostałe rowy, wymagają oczyszczenia i renowacji, jednak nie przebudowie, ponieważ nie są bezpośrednio związane z odpływem wód opadowych projektowaną kanalizacją deszczową z osiedla Ciechomice. Rowy nie mające odpływu mogą pozostać i służyć jako zbiorniki retencyjno - odparowujące.

Powierzchnie rzeczywiste zlewni wyznaczono metodą graficzną, przedstawiono na planie sytuacyjnym i wprowadzono do tabel obliczeniowych.

Wododział zlewni został wyznaczony w oparciu o układ sytuacyjno - wysokościowy terenu.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych spływać będą poprzez wpusty uliczne klasy C wg PN-88/H- 74080/04 osadzone na studzienkach betonowych ø 500 mm do kolektorów kanalizacji deszczowej. Studzienki należy wykonać jako osadnikowe, tzn. z przegłębieniem o wysokości 1,0 m, wymuszającym osadzanie się piasku i ograniczenie przedostawania się go do kanałów. Przewody kanalizacji deszczowej ø 250 ÷ ø 1200 mm zaprojektowano i dobrano z rur systemu PP X-Stream firmy Wavin. Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej przewidzieć studnie rewizyjne i podłączeniowe typowe o średnicach odpowiednich do średnic przewodów ø 1200 mm; ø 1500 mm, ø 1600 mm.

Obliczenia hydrauliczne kanałów kanalizacji deszczowej wykonane zostały wg metody natężeń stałych z uwzględnieniem współczynnika opóźnienia odpływu przy wyznaczaniu którego wartość powierzchni zlewni jest wyznaczana przez sumowanie powierzchni cząstkowych od początku zlewni, natomiast współczynnik zależny od spadku i formy zlewni przyjęto stały dla całej zlewni. Obliczenia hydrauliczne zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych niniejszego opracowania i wyniki naniesione na plan sytuacyjny.

Całość wód opadowych, z terenów odwadnianych siecią kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem do odbiornika będzie oczyszczona w stopniu zapewniającym zachowanie dopuszczalnych parametrów wg „ Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”. Wiąże się to z oczyszczeniem wód opadowych z piasku i odseparowaniem pochodnych ropy naftowej. Projektowany system oczyszczania składał się będzie z osadnika piasku i separatora lamelowego substancji ropopochodnych. W opracowaniu posłużono się materiałami katalogowymi urządzeń oczyszczających firmy Ecol – Unicon. Oczyszczone wody deszczowe i roztopowe kierowane będą do istniejących rowów melioracyjnych

Dobór urządzeń oczyszczających kanalizacji deszczowej dla poszczególnych zlewni wykonany został dla maksymalnego przepływu wód deszczowych deszczu miarodajnego z uwzględnieniem współczynnika opóźnienia odpływu oraz dla wód deszczowych podlegających oczyszczeniu bez uwzględniania współczynnika opóźnienia odpływu. Dobory zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych niniejszego opracowania.

Istnieje możliwość zastosowania urządzeń innych firm zgodnie z decyzją Inwestora.

W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego oczyszczonych wód opadowych bezpośrednio do rowu, nastąpi ich przepompowanie. Przepompownie wód deszczowych dobrano dla zlewni "C" i zlewni "D". W opracowaniu posłużono się materiałami do doboru przepompowni firmy Grundfos i wyniki przedstawiono na kartach doboru przepompowni.

Ze względu na nietypowość przepompowni na dalszym etapie prac projektowych należy skonsultować się z wybranym producentem przepompowi i ustalić dobór przepompowni.

Rów "RA" będzie odbiornikiem wód opadowych zlewni "A", "B", "C", "D", którego ograniczeniem odpływu będzie istniejący przepust drogowy "P" o średnicy Dn 1600 mm poprowadzony pod trasą ks. Jerzego Popiełuszki. Przepust przy wypełnieniu 65%, spadku i=5‰ i prędkości v=3,3 m/s prowadzić może wody w ilości max. Q = 4570 dm3/s. Pozostałe 10% wyznaczonej maksymalnej przepustowości obliczeniowej pozostawia się dla istniejących pomniejszych zlewni, których wyloty znajdują się na odcinku pomiędzy dwoma istniejącymi przepustami "P" i "PA". Wielkość przepustu jest wystarczająca do odprowadzania wód opadowych w/w zlewni.

Zlewnia "A" łączy się na odcinku A1÷ B17 z kolektorem "B" zlokalizowanym w nie nazwanym wydzielonym pasie drogowym zlewni "B" prowadząc dalej, przez teren niezagospodarowany, połączone wody deszczowe do wylotu WL-AB zlokalizowanym w rowie "RA". Wprowadzenie grawitacyjne wód do odbiornika poprzedzone jest oczyszczeniem w osadniku OS-AB o średnicy Dw = 3,0 m i pojemności 12,5 m³ oraz dwóch separatorach lamelowych typ 160/1600 S. Drugi separator można zamontować w miarę urbanizacji terenów objętych opracowaniem.

Rów "RC" jest odbiornikiem wód opadowych zlewni "D" z której wody opadowe do rowu "RC" będą dopływać zarurowanym odcinkiem rowu oznaczonym WYRC ÷ ZRC4. Rów "RC" po renowacji prowadził będzie oczyszczone wody deszczowe i włączy się do sieci kanalizacyjnej zlewni "C" w studni C15.1. Przed włączeniem do sieci zamontować regulator przepływu o QRPC = 80 dm3/s, co ograniczy dopływ do sieci do 10% przepływu w rowie. Nadmiar wód opadowych i roztopowych będzie retencjonowana w rowie "RC" o czasie opróżniania 2,5 h. Do sieci kanalizacyjnej zlewni "C" włączony zostanie również rów melioracyjny "RB". Rów włączony będzie do sieci poprzez zarurowany odcinek WL-RB ÷ C11. W celu zmniejszenia ilości wód opadowych dopływających do kolektora zlewni "C" zaprojektowano retencję kanałową na odgałęzieniach realizowaną za pomocą zbiorników retencyjnych PEHD SZAGRU z regulatorami przepływu montowanych na przewodach odpływowych. Całość wód deszczowych przedmiotowej zlewni oczyszczana będzie w osadniku OSC o średnicy Dw = 3,0 m i pojemności 12,5 m³, a następnie rozdzielona na dwa ciągi obejmujące dwa separatory lamelowy SPC typ 160/1600 S oraz dwie przepompownie "PC" wód deszczowych o maksymalnym dopływie wód opadowych 500 dm3/s każda. Zaprojektowano przepompownie z trzema pompami w tym jedna rezerwowa podłączone do przewodu tłocznego z armaturą odcinającą i zwrotną montowaną poza przepompownią w komorach zasuw KZC. Przepompownie tłoczyć będą wody deszczowe poprzez studnie rozprężne do zaprojektowanego zbiornika retencyjnego ZRC. Drugi ciąg urządzeń można zamontować w miarę urbanizacji terenów objętych opracowaniem. Projektowany zbiornik retencyjny "ZRC" powstanie w miejscu istniejącego oczka wodnego obecnie na terenie prywatnym z powiększeniem obszaru zbiornika do 900 m. Zakłada się że pod urządzenia oczyszczający i zbiornik retencyjny potrzebny będzie teren o powierzchni 2100 m2. Odpływ ze zbiornika odbywać się będzie na kanale odpływowym poprzez zastosowanie regulatora przepływu umieszczonego w studni RPC. Na wylocie ze zbiornika zamontować zastawkę w celu możliwości zatrzymania wody w zbiorniku.

Wody opadowe ze zlewni "D" po oczyszczeniu w osadniku OSD o średnicy Dw = 2,5 m i pojemności 7,5 m³ przeprowadzone przez separator lamelowy SPD typ 75/750 S dopływać będą do przepompowni "PD". Zaprojektowano przepompownie maksymalnym dopływie wód opadowych 660 dm3/s z trzema pompami w tym jedna rezerwowa podłączone do przewodu tłocznego z armaturą odcinającą i zwrotną montowaną w przepompowni. Następnie wody opadowe dopływać będą zarurowanym odcinkiem rowu oznaczonym WYRC ÷ ZRC4 do rowu "RC" i zlewni "C".

Wody opadowe ze zlewni "E" wprowadzone będą grawitacyjne do odbiornika. Wprowadzenie poprzez wlot "WLE" poprzedzone będzie oczyszczeniem w osadniku OSE o średnicy Dw = 3,0 m i pojemności 12,5 m³ oraz separatorze lamelowym typ 160/1600 S. Ze względu na większość obszarów zlewni "E" niezagospodarowanych istnieje możliwość alternatywnego odprowadzenia wód opadowych z części zlewni "E", obejmującą część ulicy Ciechomickiej oraz obszar na południe od niej. Alternatywne odprowadzenie wód do rowu "RE2" poprzedzone oczyszczeniem w osadniku OSE' o średnicy Dw = 2,5 m i pojemności 10 m³ oraz separatorze lamelowym typ 100/1000 S wiąże się z przebudową rowu oraz zawarciem porozumienia z władzami miejscowości Górki na terenie której rów ma dalszy przebieg. Przebudowa rowu dotyczyć będzie również jego dalszego przebiegu nie objętego w opracowaniu.

Wody opadowe ze zlewni "F" wprowadzone będą grawitacyjne do odbiornika. Wprowadzenie poprzez wlot "WLF" poprzedzone będzie oczyszczeniem w osadniku OSF o średnicy Dw = 3,0 m i pojemności 12,5 m³ oraz separatorze lamelowym typ 160/1600 S.

ZAŁĄCZNIK 1 - ZAKRES OPRACOWANIA

ZAŁĄCZNIK 2 - MAPA