Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, od 2006 roku Rada Miasta Płocka przyznaje dotacje celowe na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, znajdujących się na terenie miasta Płocka.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 1 do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym planowane jest wykonanie dotowanych prac.

O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie prac lub robót, które zostaną wykonane w danym roku kalendarzowym. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie prac. Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Płocka.

Dotacja może być udzielona m.in. na:

  • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

  • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, zewnętrznych drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

  • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

  • zakup i montaż instalacji odgromowej, przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej.

 

UCHWAŁA NR 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wniosek o udzielenie dotacji.

 

Informacja o dotychczas udzielonych dotacjach

Dzięki dotacjom udzielanym przez Radę Miasta Płocka w ciągu ostatnich lat znacznie zwiększyła się liczba podmiotów zaangażowanych w rewitalizację miasta.

W latach 2006 - 2017 dofinansowano prace i roboty budowlane przy 86 zabytkach. Przy 41% wkładzie finansowym miasta uruchomiony został prywatny kapitał w wysokości ponad 17,3 mln zł. Poniesione wydatki finansowe w efekcie przełożyły się na poprawę stanu zachowania cennych zabytków, zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.

 

Zestawienie dotacji udzielonych w latach 2006 – 2017

Rok udzielenia dotacji

Liczba złożonych wniosków

Liczba przyznanych dotacji przez Radę Miasta Płocka

Liczba udzielonych dotacji

Wartość udzielonych dotacji

Całkowity koszt wykonania dotowanych robót

Poziom dofinansowania

2006

23

15

13

361.583 zł

621.077 zł

58 %

2007

19

17

13

659.837 zł

1.099.403 zł

60 %

2008

26

20

19

834.499 zł

1.500.873 zł

56 %

2009

28

22

20

885.085 zł

1.864.024 zł

47 %

2010

23

14

11

588.211 zł

1.282.335 zł

46 %

2011

36

20

19

641.376 zł

1.939.844 zł

33 %

2012

32

15

15

771.834 zł

1.920.126 zł

40 %

2013

25

17

16

673.804 zł

1.984.154 zł

34 %

2014

14

13

13

462.791 zł

1.116.402 zł

41 %

2015

12

8

5

216.657 zł

661.854 zł

33 %

2016

13

11

11

544.726 zł

2.249.268 zł

24 %

2017

13

9

7

508.358 zł

1.089.163 zł

47 %

Razem

264

181

162

7.148.761 zł

17.328.523 zł

41 %

 

 

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu miasta na ochronę zabytków w latach 2006-2017