Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, od 2006 roku Rada Miasta Płocka przyznaje dotacje celowe na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, znajdujących się na terenie miasta Płocka.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 1 do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym planowane jest wykonanie dotowanych prac.

O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie prac lub robót, które zostaną wykonane w danym roku kalendarzowym. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie prac. Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Płocka.

Dotacja może być udzielona m.in. na:

  • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

  • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, zewnętrznych drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

  • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

  • zakup i montaż instalacji odgromowej, przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej.

UCHWAŁA NR 389/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Wniosek o udzielenie dotacji.

Informacja o dotychczas udzielonych dotacjach

Dzięki dotacjom udzielanym przez Radę Miasta Płocka w ciągu ostatnich lat znacznie zwiększyła się liczba podmiotów zaangażowanych w rewitalizację miasta.

W latach 2006 - 2019 dofinansowano prace i roboty budowlane przy 91 zabytkach. Przy 42% wkładzie finansowym miasta uruchomiony został prywatny kapitał w wysokości ponad 19,1 mln zł. Poniesione wydatki finansowe w efekcie przełożyły się na poprawę stanu zachowania cennych zabytków, zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.

Zestawienie dotacji udzielonych w latach 2006 – 2019

Rok udzielenia dotacji

Liczba złożonych wniosków

Liczba udzielonych dotacji

Wartość udzielonych dotacji

Całkowity koszt wykonania dotowanych robót

Poziom dofinansowania

2006

23

13

361.583 zł

621.077 zł

58 %

2007

19

13

659.837 zł

1.099.403 zł

60 %

2008

26

19

834.499 zł

1.500.873 zł

56 %

2009

28

20

885.085 zł

1.864.024 zł

47 %

2010

23

11

588.211 zł

1.282.335 zł

46 %

2011

36

19

641.376 zł

1.939.844 zł

33 %

2012

32

15

771.834 zł

1.920.126 zł

40 %

2013

25

16

673.804 zł

1.984.154 zł

34 %

2014

14

13

462.791 zł

1.116.402 zł

41 %

2015

12

5

216.657 zł

661.854 zł

33 %

2016

13

11

544.726 zł

2.249.268 zł

24 %

2017

13

7

508.358 zł

1.089.163 zł

47%

2018

11

9

414.731 zł

794.824 zł

52%

2019

11

7

410.969 zł

1.007.634 zł

41%

Razem

286

178

7.974.461 zł

19.130.981 zł

42%

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu miasta na ochronę zabytków w latach 2006-2019