Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Bielska-Ostatnia” w Płocku

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy Kobylińskiego,
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Ostatniej,
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Bielskiej,
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca alei Spacerowej.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

31.01.2019

Uchwała Nr 74/IV/2019 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

14.02.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

14.02.2019 - 15.03.2019

Przyjmowanie wniosków do mpzp