Spotkanie konsultacyjne w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego

W dniu 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 6 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka.

Spotkanie poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który jest naukowo i zawodowo związany z rozwojem i rewitalizacją miast.

Podczas spotkania omówiona została diagnoza społeczno-gospodarcza i przestrzenna Płocka obrazująca zróżnicowanie wewnątrzmiejskie zjawisk, procesów i problemów poszczególnych osiedli. Zaprezentowane zostały także obszary, które wstępnie zakwalifikowano do rewitalizacji na najbliższe lata. Są to:

  • obszar Stare Miasto, Kolegialna wraz z nabrzeżem wiślanym

  • obszar Dobrzyńska, Skarpa

  • obszar Radziwie

  • tereny poprzemysłowe oraz powojskowe.

W celu wyprowadzenia tych obszarów z sytuacji kryzysowej niezbędna będzie realizacja

zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących działania społeczne,

gospodarcze i przestrzenne.

Dla wszystkich zainteresowanych wpisaniem projektu do Programu Rewitalizacji ogłoszony został nabór fiszek projektowych.

Uczestnicy spotkania, w tym m.in. właściciele nieruchomości, przedstawiciele rad osiedli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców dzielili się swoimi poglądami na tematy poruszane podczas spotkania.

Pan Jacek Terebus - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji oraz Pan dr hab. inż. arch. Piotr Lorens zaprosił do udziału w warsztatach osiedlowych, podczas których będziemy pracować nad konkretnymi obszarami by przywrócić je do życia.

Dziękujemy Pani Dyrektor - Joannie Banasiak oraz pracownikom Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za udostępnienie sali oraz życzliwe przyjęcie.

Prezentacje:

Struktura przestrzeni miasta - Zróżnicowanie wewnątrzmiejskie

Delimitacja obszaru zdegradowanego - Wnioski z pogłębionej analizy

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne