Raport z konsultacji społecznych dotyczących opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020

18 stycznia 2016

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta raportem podsumowującym konsultacje społeczne przeprowadzone w ramach opracowywania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2014–2020 i lata następne”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 424/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku przeprowadzone w terminie od 23 marca do 31 grudnia 2015 roku konsultacje w założeniu miały służyć do skonstruowania finalnych zapisów dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2014-2020 i lata następne”. W związku jednak z wejściem w życie w dniu 18 listopada 2015 r. ustawy o rewitalizacji celowym stało się opracowanie zamiast aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji tzw. gminnego programu rewitalizacji. Tym samym wyniki konsultacji przeprowadzonych w 2015 roku stanowić będą podstawę do przygotowania projektów uchwał przewidzianych w ustawie o rewitalizacji. Ostateczne zapisy tych uchwał poprzedzone zostaną dalszymi konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi już zgodnie z zapisami ustawowymi.

Raport z konsultacji.

Załączniki 1-20.

Załączniki 21-28.

 

Podsumowanie spotkania w sprawie wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji

2 października 2015

W dniu 23 września 2015 roku w Domu Darmstadt odbyło się spotkanie w sprawie wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem dostępnym pod tym linkiem.

PODSUMOWANIE SPOTKANIA W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA NOWEGO RYNKU

23 września 2015

W dniu 16 września 2015 roku w Auli Urzędu Miasta Płocka w odpowiedzi na wniosek mieszkańców odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania Nowego Rynku.

Spotkanie miało charakter otwarty. Do udziału w nim zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani rozwojem tej części miasta. Ostatecznie w spotkaniu udział wzięły 43 osoby, w tym członkowie Forum Dialogu Miejskiego, mieszkańcy Nowego Rynku, właściciele nieruchomości położonych na terenie Starówki, przedsiębiorcy, osoby związane z tym terenem zawodowo, radni Rady Miasta Płocka, przedstawiciele instytucji kultury i Urzędu Miasta Płocka na czele z Panem Jackiem Terebusem – Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji.

Spotkanie poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej, który na początku podsumował zorganizowane w 2013 roku warsztaty Charrette "NOWY RYNEK - NOWE POMYSŁY".

W swoim wystąpieniu omówił wypracowane w trakcie warsztatów trzy wizje zagospodarowania Nowego Rynku, w tym wariant „kompromisowy”, który posłużył jako wytyczne do opracowania koncepcji zagospodarowania południowej części placu.

Omówiona została procedura wyłonienia wykonawcy niniejszej koncepcji, a następnie przedstawiciel pracowni projektowej DWA Architektura i Urbanistyka - Jacek Wnuk zaprezentował koncepcję zagospodarowania południowej części Nowego Rynku.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja, do udziału w której zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy spotkania. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. kwestie związane z:

 • założeniami architektoniczno-urbanistycznymi placu

 • zakresem udzielonego zlecenia

 • polityką parkingową

 • organizacją ruchu

 • brakiem infrastruktury c.o. w kamienicach przylegających do placu

 • deficytem terenów zielonych w centrum miasta

 • zapewnieniem bezpieczeństwa osobom, które będą korzystały z przekształconej przestrzeni

 • funkcjami jakie powinien spełniać plac Nowy Rynek

 • finansowaniem inwestycji

 • spójnością koncepcji z wynikami warsztatów

 • zaproponowanymi rozwiązaniami materiałowymi oraz rodzajem nasadzeń

 • zagospodarowaniem części północnej placu

 • Antypodkową rozdzielającą plac.

Na zakończenie spotkania Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji - Pan Jacek Terebus podziękował za liczny udział w spotkaniu oraz podkreślił, że zaprezentowane zagospodarowanie południowej części placu stanowi jedynie koncepcję. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o realizacji zamierzenia przeanalizowane zostaną zgłoszone uwagi oraz podjęte zostaną działania mające na celu wypracowanie spójnych rozwiązań dla obu części placu.

Prezentacja podsumowująca warsztaty „Nowy Rynek – Nowe Pomysły”

Koncepcja zagospodarowania południowej części Nowego Rynku

Spotkanie w sprawie zagospodarowania Nowego Rynku odbyło się w ramach prac nad opracowaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2014-2020 i lata następne.

Podsumowanie II cyklu warsztatów

22 września 2015

Na początku września odbył się II cykl warsztatów dla obszarów wstępnie wytypowanych do rewitalizacji w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka:

 • w dniu 01.09.2015 roku – osiedle Radziwie – TOR

 • w dniu 02.09.2015 roku – osiedla Dobrzyńska i Skarpa - DOR

 • w dniu 03.09.2015 roku – osiedla Stare Miasto i Kolegialna - POR.

Celem warsztatów było podjęcie partnerskiej dyskusji nad zgłoszonymi propozycjami zadań do realizacji na terenach zdegradowanych i wypracowanie zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących aspekty przestrzenne, społeczne i gospodarcze.

W ramach warsztatów dokonano także hierarchizacji zgłoszonych propozycji projektów z podziałem na projekty najważniejsze do realizacji i najpilniejsze.

Warsztaty poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami warsztatów i do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.

Więcej informacji na temat spotkania znajduje się pod podanym linkiem.

 

Podsumowanie I cyklu warsztatów

21 lipca 2015

W dniach 30 czerwca - 2 lipca odbył się I cykl warsztatów dla obszarów wstępnie wytypowanych do rewitalizacji w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pracy grupowej wszystkich zadań wykonywanych przez uczestników warsztatów, w tym:

 • Analiza SWOT i problemy obszaru,
 • Określenie celów i działań do podjęcia,
 • Określenie obszarów interwencji i jej charakteru.

Warsztaty poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami warsztatów i do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.

Więcej informacji na temat spotkania znajduje się pod podanym linkiem.

Spotkanie konsultacyjne w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego

23 czerwca 2015

W dniu 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 6 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Płocka.

Spotkanie poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który jest naukowo i zawodowo związany z rozwojem i rewitalizacją miast.

Podczas spotkania omówiona została diagnoza społeczno-gospodarcza i przestrzenna Płocka obrazująca zróżnicowanie wewnątrzmiejskie zjawisk, procesów i problemów poszczególnych osiedli. Zaprezentowane zostały także obszary, które wstępnie zakwalifikowano do rewitalizacji na najbliższe lata.

Więcej informacji na temat spotkania znajduje się pod podanym linkiem.

Spotkanie informacyjne w Towarzystwie Naukowym Płockim

28 marca 2015

W dniu 27 marca 2015 r. w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego przy pl. Narutowicza 8 odbyło się spotkanie informacyjne na temat aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Płocka.

Podczas spotkania omówione zostały dotychczasowe działania podejmowane w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, wyniki przeprowadzonego badania sondażowego, uwarunkowania regionalne i krajowe w zakresie programowania procesu rewitalizacji oraz nakreślony został plan dalszych prac nad aktualizacją programu.

Więcej informacji na temat spotkania znajduje się pod podanym linkiem.

Konsultacje społeczne

27 marca 2015

Zapraszamy do zgłaszania uwag, wniosków bądź innych spostrzeżeń dotyczących zagadnień poruszanych na spotkaniach, debatach odbywających się w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2014–2020 i lata następne”.

Wypełniony formularz można przekazać w jednej z następujących form:

 • Drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@plock.eu

 • Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

 • Za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4

 • Bezpośrednio pracownikom Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pokój C-314

Formularz konsultacyjny.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka

Zarządzenie Nr 424/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2014–2020 i lata następne”.