Rewitalizacja w Płocku – badanie sondażowe

06 marca 2015

W ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka, w dniach 3-21 marca 2014 roku, przeprowadzone zostało badanie sondażowe dotyczące procesu rewitalizacji w Płocku.

Badanie sondażowe polegało na udzieleniu odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie przygotowanej przez Referat Rewitalizacji Miasta wspólnie z Towarzystwem Naukowym Płockim. Ankieta miała charakter anonimowy i skierowana została do pełnoletnich mieszkańców Płocka.

Ankietę można było wypełnić w wersji elektronicznej lub papierowej. Wypełnioną ankietę można
było przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub złożyć w:

  • Urzędzie Miasta Płocka - wejście od ul. Zduńskiej

  • Centrum ds. Organizacji Pozarządowych - ul. Misjonarska 22

  • siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego - pl. Narutowicza 8

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - ul. Wolskiego 4

  • Miejskim Urzędzie Pracy - ul. 3 Maja 16

  • placówkach oświatowych (miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych).

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz udzielanie wyjaśnień w sprawie badania sondażowego był Referat Rewitalizacji Miasta w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka - pokój C-314, tel. 367-14-53, 367-17-94, rewitalizacja@plock.eu

Zapraszamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez zespół składający się z przedstawicieli Towarzystwa Naukowego Płockiego i Referatu Rewitalizacji Miasta, na podstawie analizy złożonych ankiet. Raport ten stanowi istotny element prowadzonej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Płocka opracowywanej dla potrzeb aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja w Płocku - raport z badania sondażowego.

Raport został opublikowany również w szóstym numerze „Rocznika Towarzystwa Naukowego Płockiego", Płock 2014.

Zarządzenie Nr 4197/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia badania sondażowego na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka