Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka zobowiązany jest do monitorowania aktualności ustaleń obowiązujących mpzp. W tym celu Zarządzeniem Nr 4788/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 sierpnia 2014 roku przyjęta została „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka w latach 2010 – 2013”. Wyniki analizy przedstawiono Radzie Miasta Płocka, która Uchwałą Nr 860/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku przyjęła wyniki analizy i zobowiązała Prezydenta Miasta Płocka do opracowania Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

mapa-do-programu-sporzad...cznik-Nr-1-do-WPSPM

ZAŁĄCZNIK NR 2

zalacznik-nr-2-do-WPSPMdo-strony