Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:

  • od zachodu – górna krawędź Skarpy Wiślanej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Stefana Okrzei,
  • od północy – północna linia rozgraniczająca ul. Józefa Kwiatka,
  • od wschodu – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Tumskiej, południowa linia rozgraniczająca pl. Gabriela Narutowicza, północna linia rozgraniczająca ul. dr inż. Jakuba Chojnackiego,
  • od południa – górna krawędź Skarpy Wiślanej.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

28.11.2017

Uchwała Nr 695/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

8.06.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

8.06.2018-2.07.2018

Przyjmowanie wniosków do mpzp

16.07.2018

Rozpoczęcie prac projektowych

28.12.2018

Uchwała Nr 41/III/2018 Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany granic mpzp

21.02.2019

Rozpatrzenie wniosków złożonych do mpzp

25.02.2019

Przedłożenie projektu mpzp Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do zaopiniowania

19.03.2019

Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

10.03.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

17.03.2020 - 17.04.2020

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

16.04.2020 godz. 17.00

Dyskusja publiczna

17.03.2020 - 04.05.2020

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

17.03.2020

OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

03.07.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

13.07.2020 - 07.08.2020

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

16.07.2020 godz. 16.30

Dyskusja publiczna

13.07.2020 - 31.08.2020

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

19.10.2020

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko

28.10.2021

Uchwała Nr 608/XXXV/2021 Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

 

Kontynuacja procedury planistycznej dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" cz. I - zapraszamy na stronę

Kontynuacja procedury planistycznej dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" cz. II - zapraszamy na stronę

 

 

DZIAŁANIA DODATKOWE - POZA PROCEDURĄ SPORZĄDZANIA PLANU

Działania realizowane w związku z prowadzoną procedurą sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku oraz uczestnictwem Gminy Miasto Płock w projekcie pn.
„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”

 

 

03.03.2020

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Płocku

16.07.2020, godz. 16:30

Spotkanie konsultacyjne I dotyczące projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Płocku

01.09.2020-30.09.2020

Zbieranie opinii i komentarzy do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Płocku w ramach pogłębionych konsultacji

09.12.2021, godz. 16:30

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" cz. I w Płocku

11.03.2022

Raport z przebiegu procesu konsultacji

 

 

 

 

Informujemy, że udział w konsultacjach w ramach projektu  nie jest równoznaczny z wnoszeniem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w myśl zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W świetle powyższego, formalne uwagi do planu należy złożyć niezależnie w terminach i formie, która zostanie określona i ogłoszona w toku procedury planistycznej.