Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Stare Miasto” w Płocku

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:

  • od zachodu – górna krawędź Skarpy Wiślanej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Stefana Okrzei,
  • od północy – północna linia rozgraniczająca ul. Józefa Kwiatka,
  • od wschodu – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Tumskiej, południowa linia rozgraniczająca pl. Gabriela Narutowicza, północna linia rozgraniczająca ul. dr inż. Jakuba Chojnackiego,
  • od południa – górna krawędź Skarpy Wiślanej.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

28.11.2017

Uchwała Nr 695/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

8.06.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

8.06.2018-2.07.2018

Przyjmowanie wniosków do mpzp

16.07.2018

Rozpoczęcie prac projektowych

28.12.2018

Uchwała Nr 41/III/2018 Rady Miasta Płocka w sprawie zmiany granic mpzp

21.02.2019

Rozpatrzenie wniosków złożonych do mpzp

25.02.2019

Przedłożenie projektu mpzp Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do zaopiniowania

19.03.2019

Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska