Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Kwiatka – Królewiecka” w Płocku

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:

  • od zachodu – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Ostatniej,
  • od północy – północna linia rozgraniczająca ul. Ostatniej, północna linia rozgraniczająca ul. Królewieckiej,
  • od wschodu – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Tumskiej,
  • od południa – północna linia rozgraniczająca ul. Józefa Kwiatka.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

28.11.2017

Uchwała Nr 696/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

8.06.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

8.06.2018-2.07.2018

Przyjmowanie wniosków do mpzp

16.07.2018

Rozpoczęcie prac projektowych

21.02.2019

Rozpatrzenie wniosków złożonych do mpzp

15.03.2019

Przedłożenie projektu mpzp Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do zaopiniowania

25.03.2019

Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

05.08.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

12.08.2019-02.09.2019

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

22.08.2019, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

12.08.2019-16.09.2019

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

08.10.2019

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp