PROGRAM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA PŁOCKA DO 2033 ROKU W UJĘCIU KRAJOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM

W wyniku przeprowadzenia diagnozy stanu komunikacji rowerowej oraz jej infrastruktury na obszarze miasta Płock, określono cel główny Programu, to jest wzrost atrakcyjności  komunikacyjnej i turystyczno - rekreacyjnej miasta Płocka poprzez budowę sieci dróg dla rowerów. Osiągnięcie tego celu pozwoli na zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego miasta. Realizacja odpowiednich zadań inwestycyjnych w zakresie budowy układu dróg rowerowych stanowi priorytet działań samorządu miasta w okresie realizacji niniejszego programu.

Treść programu / Rysunek

program-budowy-drog-rowerowych