Dotacje na remonty nieruchomości

Na podstawie Uchwały Nr 612/XXXV/2017 zmienionej Uchwałą Nr 753/XLIII/2018 Rada Miasta Płocka przyznaje dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości położonej na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, która nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Aby uzyskać dotację należy złożyć wniosek w terminie od dnia 1 do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być przyznana.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie robót lub prac, które zostaną wykonane w roku następującym po roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Płocka.

Dotacja może być udzielona na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym:

  • na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie,

  • na wykonanie prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Przykładowy zakres prac:

  • remont elewacji;

  • wymiana lub remont okien, drzwi zewnętrznych;

  • wymiana lub remont więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

  • stabilizacja konstrukcyjna części składowych nieruchomości lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tej nieruchomości;

  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

  • zakup i montaż instalacji odgromowej, przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej;

  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy nieruchomości.

Do pobrania:

Informacja o dotychczas udzielonych dotacjach

W latach 2018 - 2019 dofinansowano prace i roboty budowlane przy 19 nieruchomościach. Przy 34% wkładzie finansowym miasta uruchomiony został prywatny kapitał w wysokości ponad 2,7 mln zł.

Zestawienie dotacji udzielonych w latach 2018 – 2019

Rok udzielenia

dotacji

Liczba złożonych

wniosków

Liczba udzielonych

dotacji

Wartość

udzielonych

dotacji

Całkowity koszt

wykonania dotowanych

robót

Poziom

dofinansowania

2018

9

6

216 344,56

627 490,79

34,48 %

2019

16

13

733 379,12

2 155 049,08

34,03 %

Razem

25

19

949 723,68

2 782 539,87

34,13 %

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu miasta na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w latach 2018-2019

 

 

 

rewitalizacja płock - logo