Dotacje na remonty nieruchomości

Na podstawie Uchwały Nr 612/XXXV/2017 zmienionej Uchwałą Nr 753/XLIII/2018 Rada Miasta Płocka przyznaje dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości położonej na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, która nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Aby uzyskać dotację należy złożyć wniosek w terminie od dnia 1 do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być przyznana.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie robót lub prac, które zostaną wykonane w roku następującym po roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Płocka.

Dotacja może być udzielona na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym:

  • na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie,

  • na wykonanie prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Przykładowy zakres prac:

  • remont elewacji;

  • wymiana lub remont okien, drzwi zewnętrznych;

  • wymiana lub remont więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

  • stabilizacja konstrukcyjna części składowych nieruchomości lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tej nieruchomości;

  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

  • zakup i montaż instalacji odgromowej, przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej;

  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy nieruchomości.

 

Do pobrania:

 

rewitalizacja płock - logo