Prawo pierwokupu

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie Miasto Płock przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W przypadku chęci sprzedaży nieruchomości nabywcy, który nie jest osobą bliską dla zbywcy należy sprawdzić, czy dana nieruchomość znajduje się na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Można tego dokonać na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 1741 z dnia 24.02.2016 r.) lub zapytania skierowanego do Urzędu Miasta Płocka o udzielenie informacji w tej sprawie.

Informacji na temat położenia nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji udziela drogą mailową, pisemnie lub telefonicznie:

Urząd Miasta Płocka

Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta

pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

e-mail: rewitalizacja@plock.eu

tel. 24 367-14-53, 367-17-68

 

W przypadku potwierdzenia lokalizacji przedmiotu sprzedaży na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz gdy nie zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, notariusz zobowiązany jest do przygotowania umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości i przekazania jej do Urzędu Miasta Płocka.

Prezydent Miasta Płocka w terminie miesiąca od dnia otrzymania umowy warunkowej, informuje notariusza o skorzystaniu bądź nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.

W przypadku skorzystania przez gminę z prawa pierwokupu, prawo to wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży.

 

 

rewitalizacja płock - logo