KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLA SKARPA

Kolejnym z obszarów zdegradowanych w mieście jest osiedle Skarpa. W związku z tym, w ramach prac nad programem rewitalizacji przy udziale społeczności lokalnej opracowana została Koncepcja zagospodarowania osiedla Skarpa, którą wykonał architekt Marek Dzięglewski ABI. Biuro projektowe. Dokumentacja obejmuje rozwiązania w zakresie rewaloryzacji i modernizacji układu urbanistycznego oraz zespołów istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, podniesienia jakości przestrzeni mieszkaniowej i publicznej, poprawy sytuacji środowiskowej  oraz przedstawia rozwiązania w zakresie modernizacji infrastruktury komunikacyjnej, technicznej oraz gospodarki odpadami.

Koncepcja ta w przyszłości posłuży jako wytyczne programowe dla realizacji konkretnych zadań budowlano-inwestycyjnych. Jej ustalenia będą stanowić materiał wyjściowy lub pomocniczy dla opracowań planistycznych (plany miejscowe), programowania budżetów obywatelskich, projektów w zakresie systemów komunikacji czy infrastruktury technicznej.