Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Miasto Płock

Realizator projektu: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Całkowita wartość projektu: 19 347 803,36 zł.

Wartość dofinansowania: 11 347 757,72 zł. (80% wydatków kwalifikowanych)

Cel główny - zwiększenie konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej.

Cele szczegółowe:

1. Rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej.

2. Wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury rowerowej.

3. Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska dzięki alternatywnym środkom transportu.

4. Ograniczenie ruchu samochodowego i zatłoczenia centrum miasta Płocka.

5. Tworzenie warunków dla rozwoju nowej kultury mobilności.

6. Kreowanie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka jako atrakcyjnego pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Zakres projektu obejmuje budowę 14,3 km dróg dla rowerów na terenie miasta Płocka.

1. R-32 w ciągu ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ul. Wąskiej do granicy miasta

2. R-70 w ciągu ulicy Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej od ulicy Kolejowej do granicy miasta oraz od ulicy Portowej do lewobrzeżnego nadbrzeża Wisły

3. R-62 w ciągu Alei Broniewskiego

4. R-21 w ciągu ulicy Mostowej, od mostu do ul. Tumskiej

5. R-1 w ciągu ulic Wyszogrodzka, Piłsudskiego, Jachowicza na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Bielskiej oraz odcinka 0,3 km umożliwiającego połączenie ścieżki R1 ze ścieżką R2.

W ramach projektu prowadzone będą roboty budowlane branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej. Zakres projektu obejmuje także takie elementy infrastruktury rowerowej jak: separatory, parkingi i stojaki dla rowerów, strefy uspokojonego ruchu „tempo 30”, podpórki pod stopy.

Projekt realizuje założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka (PGN) oraz Programu zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Obecnie na terenie Miasta Płocka dostępnych jest ponad 52 km ścieżek i szlaków rowerowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest kolejnym etapem budowania infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. Mobilność ma zasadnicze znaczenie dla jakości życia i jest istotnie związana z systemem transportu miejskiego.

Lokalizacja infrastruktury dróg rowerowych to tereny zurbanizowane, na których zlokalizowane są liczne budynki użyteczności publicznej, przychodnie, szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne, szkoła wyższa, centra handlowe, liczne podmioty gospodarcze oraz bloki mieszkalne. Infrastruktura dróg rowerowych zaplanowanych w ramach projektu pełni funkcję korytarzy transportowych i została zaprojektowana w celach szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych oraz lepszej integracji gałęzi transportu.

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Wydział Funduszy Europejskich

Zespół Projektów Inwestycyjnych

tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30

czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30