Nowa Strategia Płocka

  strategia okładka Płock ma już nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta. Jej horyzont czasowy został wyznaczony na 2030 rok. Prezydent Andrzej Nowakowski przekazał przygotowany dokument na sesję czerwcową Rady Miasta Płocka, w którym została zapisana wizja miasta jako:

"Niezwykłe, nowoczesne miasto, spełnionych i kreatywnych ludzi."

Ponad rok czasu trwały prace nad ostatecznym kształtem nowej strategii dla miasta. W wyniku wielu spotkań, rozmów z mieszkańcami, badania ankietowymi i konsultacjami samego projektu dokumentu wypracowany kształt strategii został przedłożony Radzie Miasta w formie stosownej uchwały. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i osobom, które przyczyniły się do powstania strategii w obecnym kształcie.

Zachęcamy do zapoznania się ze przyjętą Strategią.

 
           

 

 

 

Projekt dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.

W związku z uzgodnieniem stanowisk z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, Urząd Miasta Płocka zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonych uzgodnieniach w związku z projektem dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030.

 Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2018 roku. PWIS1 PWIS2 RDOŚ