„Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo”

Beneficjent: Gmina-Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 21 579 183,99 PLN
Wartość dofinansowania: 10 428 000,00 PLN - 60 % kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” Działania 7.1 „Transport drogowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez dostosowanie układu komunikacyjnego do potrzeb użytkowników.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
2. Poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa mazowieckiego z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową TEN-T.
3. Poprawa parametrów technicznych dróg lokalnych oraz skrócenie czasu przejazdu nimi.
4. Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą/ inwestycje gospodarcze.
5. Ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość środowiska naturalnego.

ZAKRES PROJEKTU obejmuje roboty budowlane związane z przebudową ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt oraz przebudowę skrzyżować wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym w szczególności przebudowę i rozbudowę nawierzchni, przebudowę zjazdów, parkingów, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę i budowę ciągów pieszych, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznych), budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym: wyspy kanalizujące ruch, obustronne ciągi piesze, przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych z azylami, sygnalizację świetlną).
W ramach zadania przebudowane zostanie 2,2 km dróg powiatowych.
Realizacja przedmiotowego projektu jest jedną z kolejnych inwestycyjnych mających na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miasta Płocka. Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej warunkuje rozwój gospodarczy. Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w przemysłowej części miasta gdzie zlokalizowanych jest wiele podmiotów sektora budownictwa, hurtownie artykułów przemysłowych, specjalistyczne firmy produkcyjno-usługowe. Swoje siedziby mają tu również centra logistyczno-kurierskie: DHL, DPD, Siódemka, Kolporter, Eurocash Dystrybucja (największy dostawca branży FMCG), UPS.
Dobrze rozwinięte połączenia transportowe wzmocnią spójność przestrzenną Płocka i regionu, zwiększając jego atrakcyjność inwestycyjną oraz stwarzając podmiotom gospodarczym i wszystkim mieszkańcom odpowiednie możliwości rozwojowe.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 01.07.2016 r. do 30.08.2018 r.

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich
Zespół Projektów Inwestycyjnych
tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30
czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30