PGN aktualizacja trwająca

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka (PGN) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przyjęty został Uchwałą Nr 189/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku. Aktualizacja PGN została podjęta przez Radę Miasta Płocka Uchwałą Nr 529/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wnioski do Planu przyjmowane są w sposób ciągły.

Ankieta indywidualna (osoby fizyczne)      Ankieta podmiotów gospodarczych (osoby prawne)

Wnioski i pozostałe uwagi do Planu można składać w:

1.W formie pisemnej:

a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres joanna.ruminska@plock.eu

2.Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 w godzinach pracy Urzędu

Pliki do pobrania na stronie bip.ump.pl:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2018 roku o terminie składania wniosków do 19 marca 2018 roku