Beneficjent: Gmina-Miasto Płock
Tytuł projektu: „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka”
Całkowita wartość projektu: 164 562 750,43 PLN
Wartość dofinansowania: 129 801 092,00 PLN - 80 % kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” Działania 7.1 „Transport drogowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez wzrost dostępności i spójności komunikacyjnej północnego Mazowsza.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poprawa dostępności wewnętrznej i zewnętrznej Płocka i jego obszaru funkcjonalnego.
2. Poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa mazowieckiego z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową TEN-T.
3. Zwiększenie perspektyw rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych, ułatwianie przemieszczania się ludzi i towarów, zwiększenie efektywności handlu i zwiększenie możliwości współpracy międzyregionalnej.
4. Wyprowadzenie kołowego transportu substancji niebezpiecznych poza tereny zurbanizowane.
5. Zwiększenie atrakcyjności Płocka i jego Obszaru funkcjonalnego dla nowych inwestycji zapewniających trwały i zrównoważony rozwój.

ZAKRES PROJEKTU obejmuje realizację dwóch zadań:
1. „Budowę trasy północno - zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła "Boryszewo" w ulicy Otolińskiej do węzła "Bielska"
2. Budowę trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”
W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostanie 4,1 km dróg wojewódzkich. Ponadto zakres projektu obejmuje: budowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu, przebudowę kolidujących urządzeń teletechnicznych i sieci energetycznych oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie poziome i pionowe dróg.

Projekt będzie realizowany do 31.08.2018 roku.