Konkurs na realizację projektów w zakresie rewitalizacji w 2017 roku

W 2017 roku po raz pierwszy ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji. Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie organizacje pozarządowe, które chciały włączyć się w reaktywację społeczno-gospodarczą i przestrzenną zdegradowanych obszarów w naszym mieście.

W celu przybliżenia tematyki rewitalizacji w dniu 16 marca 2017 roku zorganizowane zostało szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podczas szkolenia omówione zostały zapisy Płockiego Programu Rewitalizacji oraz zasady ogłoszonego konkursu, w tym kryteria oceny formalnej oraz sposób wypełniania druku składanej oferty.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone zostały w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Zgodnie z nimi dotacja w wysokości 23.000 zł została przyznana Fundacji REVITA na realizację zadania pn. NA STARÓWCE POTAŃCÓWKA.

W ramach dofinansowywanego z budżetu miasta Płocka zadania, Fundacja REVITA zorganizuje 10 potańcówek. Wzorem roku poprzedniego, potańcówki zorganizowane zostaną na placu Stary Rynek, w stylu retro, przy muzyce na żywo.

Wybrane do dofinansowania przedsięwzięcie motywować będzie wszystkie grupy pokoleniowe do aktywnego spędzenia wieczorów na Płockiej Starówce, poznawania nowych ludzi i spotykania się w gronie znajomych na świeżym powietrzu.

Zaplanowane zadanie pozostaje zgodne z celami, kierunkami oraz typami przedsięwzięć wskazanymi w Płockim Programie Rewitalizacji, gównie związanymi z aktywizacją i integracją osób mieszkających na obszarze rewitalizacji. Pozytywnie wpłynie na sferę gospodarczą rewitalizowanego Starego Miasta oraz umożliwi skorzystanie przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z bezpłatnej oferty kulturalnej.

Podstawowe dokumenty związane z konkursem:

  • Zarządzenie Nr 3041/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku

  • Druk oferty realizacji zadania publicznego

  • Zarządzenie Nr 3119/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku

  • Zarządzenie Nr 3185/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2017 roku

Inne przydatne dokumenty:

 

 

rewitalizacja płock - logo