Miejski Plan Adaptacji – Płock

Projekt dokumentu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka – konsultacje

OBWIESZCZENIE

z dnia 6 września 2018 r.

Prezydenta Miasta Płocka

Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:

Opracowaniu projektu Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent miasta Płocka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o uzgodnienie zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach procedury uzyskał uzgodnienia zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko będącymi podstawą do jej opracowania.

Opracowane dokumenty, tj. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko” zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. przekazuje do zaopiniowania ww. organom oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa poprzez publiczne wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. 314 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.plock.eu.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentów wyłącznie na załączonym formularzu:

  1. drogą elektroniczną na adres strategia@plock.eu

  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;

  3. osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, bądź ustnie do protokołu w pok. 314

w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.


Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której Ministerstwo Środowiska wspiera władze i administrację lokalną koordynując działania przystosowawczych do skutków zmian klimatu w kilkudziesięciu miastach jednocześnie. Miasto Płock od samego początku uczestniczyło w przygotowaniach do realizacji projektu przygotowywanego przez Ministerstwo Środowiska. Udział w konsultacjach pozwolił odpowiednio przygotować Urząd Miasta Płocka do udziału w projekcie.

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie, a także w Warszawie (w ramach projektu Adaptcity) przyczyni się do objęcia ochroną przed skutkami zmian klimatu ok. 30% ludności Polski. Realizacja projektu uruchomi podobne działania na poziomie lokalnym w mniejszych miastach i gminach.
Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA) powstaną we współpracy władz, mieszkańców i ekspertów . MPA uwzględnią lokalne uwarunkowania i problemy miast, z których każde ma inną specyfikę i strukturę, różnią się także pod względem zagrożeń i trudności, z którymi się mierzą.

Adaptacja do zmian klimatu to nowy wątek w polityce rozwojowej państw i miast, który – ze względu na skalę problemu nie może być pomijany. Wdrożenie MPA poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miast i zwiększy ochronę przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu. Dodatkowo MPA będą uwzględniały długofalowe planowanie i zróżnicowane potrzeby interesariuszy i społeczności lokalnych. Projekt jest realizacją wskazań strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu w Polsce (SPA 2020*). Jednym z zamierzeń Ministerstwa Środowiska w ramach projektu jest edukacja i podniesienie świadomości na poziomie lokalnym – zarówno wśród urzędników, jak i społeczności miejskich.

strona projektu: http://44mpa.pl/