Wyzwanie

Aktualnie ponad połowa światowej populacji zamieszkuje w miastach. 100 lat temu 2 z 10 mieszkańców naszej planety mieszkało na obszarach miejskich. Szacuje się, że do połowy obecnego stulecia co siódma osaba zamieszkująca naszą planetę będzie żyła w mieście.

> Urbanizacja jest jednym z najważniejszych trendów definiujących naszą epokę.

Chociaż proces ten stanowi poważne wyzwanie dla ludzkości, może także być ogromną szansą do rozwoju pod warunkiem, że ludność zurbanizowana zrozumie i będzie potrafiła przewidzieć postępujące trendy.

Nasze podejście

Poprzez zapewnienie szerokiej oferty innowacyjnych szkoleń i możliwości nawiązywania kontaktów, sieć ośrodków CIFAL przyczynia się do rozwijania potencjału przedstawicieli władz samorządowych i działających lokalnie liderów społeczności. W oparciu o zdobytą wiedzę mogą oni planować i budować miasta w sposób zrównoważony, czyli taki który uwzględnia tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego wpływu metropolii na środowisko, Tym samym uczestnicy naszych szkoleń są przygotowani do stawienia czoła tak środowiskowym, jak i społeczno-ekonomicznym zagrożeniom płynącym z niekontrolowanego postępu cywilizacyjnego.

Usługi miejskie

Zrównoważony transport miejski
Zrównoważona gospodarka odpadami
Bezpieczeństwo drogowe
Poprawa jakości życia
Smart City

Zrównoważony i bezpieczny transport miejski
W sytuacji, gdy rosnąca część ludności świata migruje na tereny zurbanizowane, zarządcy miast zmuszeni są do zredefiniowania dotychczasowej polityki transportowej. Koniecznym staje się przystosowanie obecnie funkcjonujących systemów transportowych do obsługi stale powiększającej się populacji miejskiej przy jednoczesnym minimalizowaniu wzmożonej generacji zanieczyszczeń oraz zjawiska drogowej kongestii. Idea zrównoważonej mobilności miejskiej uwzględniającej transport publiczny, pieszy oraz rowerowy staje się priorytetem i kluczowym elementem strategii rozwoju każdego większego miasta.

CIFAL Płock oferuje szkolenia mające na celu ułatwienie wymiany wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu zrównoważonego transportu i mobilności. Promocja racjonalnych ekologicznie środków przemieszczania się w połączeniu ze zrównoważoną polityką planowania przestrzennego to elementy, na które kładziemy szczególny nacisk podczas realizowanych przez nas warsztatów.