Nasza działalność

CIFAL to skrót pochodzący od francuskiej nazwy Centre International de Formation des Autorités/ Acteurs Locaux (Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe dla Władz/Podmiotów Lokalnych). Centra CIFAL są tworzone przez UNITAR we współpracy z władzami i instytucjami lokalnymi, partnerami z sektora prywatnego, a także pozostałymi organizacjami ONZ. Każde centrum CIFAL jest ośrodkiem budowania możliwości rozwoju i wymiany wiedzy pomiędzy lokalnymi samorządami a jednostkami władzy centralnej, a także organizacjami międzynarodowymi, sektorem prywatnym oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Poszczególne ośrodki CIFAL specjalizują się w wybranych tematycznie obszarach działalności zdefiniowanych przez potrzeby i priorytety rozwojowe regionu, w którym funkcjonują.

Nasza Wizja

“Budowanie potencjału dla zrównoważonego rozwoju”
Zadaniem Światowej Sieć CIFAL jest doskonalenie i rozwijanie kompetencji instytucji rządowych i samorządowych, jak również liderów środowisk obywatelskich w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także realizacji międzynarodowych celów i zaleceń ONZ.

Od momentu swojego powstania w 2003 r. sieć CIFAL dotarła do przeszło 30 000 beneficjentów za sprawą ponad 400 szkoleń.

Nasza Misja

Misją CIFAL Płock jest oferowanie innowacyjnych szkoleń w zakresie zintegrowanego zrównoważonego rozwoju. Rozumiany przez nas rozwój oznacza osiągnięcie ekologicznej urbanizacji w kontekście rosnących obowiązków władz lokalnych dotyczących zapewnienia wszystkim obywatelom równego dostępu do takich usług jak: ochrona zdrowia, dostęp do wody pitnej, edukacja itp. Proces ten ma na celu stałe podnoszenie jakości życia obywateli w oparciu o postęp zarówno społeczny, jak i gospodarczy z jednoczesnym poszanowaniem środowiska, w którym zachodzi.

Nasze podejście

Głównym celem programów szkoleniowych CIFAL jest budowanie i rozwijanie kompetencji ich uczestników tak, aby przygotować ich do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Poprzez swoją działalność Sieć CIFAL dąży do:

>Usprawnienia procesu wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy przedstawicielami instytucji publicznych a sektorem prywatnym oraz obywatelami
>Podniesienia poziomu skuteczności funkcjonowania instytucji podczas realizacji zadań kluczowych dla regionu
>Promowania kooperacji międzysektorowej i współuczestniczenia wszystkich zainteresowanych podmiotow w kreowaniu polityki lokalnej.

Szkolenia przyjmują najczęściej formę kilkudniowych warsztatów, podczas których obok wykładów teoretycznych, prezentowane są także przykłady ciekawych i funkcjonujących już z sukcesem rozwiązań. Oprócz tego, uczestnicy zgodnie z metodologią „City-Share”, dokonują samooceny, wymieniają doświadczenia i nawiązują kontakty podczas pracy grupowej, by na koniec przedstawić konkretny plan działania (action plan).

Grupa docelowa

Podstawowymi odbiorcami naszej oferty szkoleniowej są przedstawiciele władz samorządowych zainteresowani wdrażaniem i rozwijaniem strategicznego modelu rozwoju w swoim regionie.

Wśród uczestników naszych szkoleń są:

> Przedstawiciele władz na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym
> Reprezentanci środowisk akademickich
> Organizacje pozarządowe
> Przedstawiciele sektora prywatnego