OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opracowanie ekofizjograficzne sporządza się w celu rozpoznania, analizy i oceny aktualnych warunków środowiska przyrodniczego (jego poszczególnych elementów we wzajemnym powiązaniu) oraz określenia uwarunkowań przyrodniczych rozwoju lub przekształceń zagospodarowania przestrzennego przy zapewnieniu trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

Obowiązek sporządzania opracowania ekofizjograficznego na potrzeby każdego rodzaju opracowania planistycznego, w tym także dla studium i miejscowych planów zagospodarowania gminy/miasta wynika z art. 72 ust. 4 i 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Opracowanie ekofizjograficzne jest jednym z podstawowych materiałów wejściowych i towarzyszących sporządzaniu tych dokumentów, przy formułowaniu ich ustaleń, stosownie do zakresu problemowego zapisanego, zarówno w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i w art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE - CZĘŚĆ TEKSTOWA

 

pierwsza-strona

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE - CZĘŚĆ GRAFICZNA

 

 BUDOWA GEOLOGICZNA

eko_studium_geologia_1mini

eko_studium_geologia_2mini

KLASY GLEB

eko_studium_klasy_gleb_1mini

eko_studium_klasy_gleb_2mini

OCENA WARUNKÓW EKOFIZJOGRAFICZNYCH

eko_studium_ocena_1mini

eko_studium_ocena_warunkow_2mini

OBSZARY OGRANICZONEJ PRZYDATNOŚCI DLA ZABUDOWY

eko_studium_przydatnosc_1mini

eko_studium_przydatnosc_2mini

RZEŹBA TERENU

eko_studium_rzezba_1mini

eko_studium_rzezba_2mini

TYPY GLEB

eko_studium_typy_gleb_1mini

eko_studium_typy_gleb_2mini