Podsumowanie działań przeprowadzonych w ramach aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka

Projekt Uchwały zmieniający PGN dla Miasta Płocka

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przyjęty został Uchwałą Nr 189/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Projekt uchwały Rady Miasta Płocka ws. zmiany PGN. Uwagi do Planu można składać w:

  1. W formie pisemnej:

a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres joanna.ruminska@plock.eu

2.Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 w godzinach pracy Urzędu

 

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016.353 z dnia 2016.03.16 ze zm.) informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Płocka podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Płock oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Opinia RDOŚ Opinia PWIS

Aktualizacja PGN – ogłoszenie 10.11.2016

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przyjęty został Uchwałą Nr 189/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Prezydent Miasta Płocka  wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wnioski do Planu przyjmowane są w sposób ciągły. Celem ujęcia zadań podczas obecnej aktualizacji Wnioskodawcy zobowiązani są dokonać zgłoszenia poprzez załączony formularz do dnia 31 grudnia 2016.

Wnioski i pozostałe uwagi do Planu można składać w:

  1. W formie pisemnej:
  2. a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
    b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
    c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ruminska@plock.eu
  3. Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 w godzinach pracy Urzędu

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Płocka.

Pliki do pobrania na stronie bip.ump.pl: