Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielska – Sierpecka” w Płocku

zalacznik-sierpecka

Granice obszaru objętego planem miejscowym wyznaczają:

  • od zachodu: wschodnia linia brzegowa rzeki Brzeźnicy,
  • od północy: północna granica administracyjna miasta Płocka,
  • od wschodu: wschodnia granica administracyjna miasta Płocka i zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1/4,
  • od południa: północna granica terenów cmentarza komunalnego i południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 215/31.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

24.09.2013

Uchwała Nr 656/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp