Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku

kobialka

      Granice obszaru objętego planem miejscowym wyznaczają:

  • północy – północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 82 do północno – wschodniego narożnika działki o numerze ewidencyjnym gruntów 85/2, północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 86/1, zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 87 i części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 100, południowa linia rozgraniczająca ulicy Kobiałka;
  • wschodu – południowo – zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Ignacego Łukasiewicza;
  • od południa – północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 206, południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 122, część południowej granicy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku przyjętego Uchwałą Nr 530/XXVII/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku Rady Miasta Płocka (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2004 roku, Nr 194 poz. 5168), południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 446/5, południowo- zachodnia granica działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 418/1, 417/1 i 416/4;
  • zachodu: północno – zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 416/4, południowo – zachodnia granica części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 94, zachodnia granica działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 94, 96/2, 96/1, 97/6, 97/4, 97/3, 97/2, 84/5, 84/4, 84/2, 798, południowo – zachodnia granica części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 80/1, południowo – zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 79/1, zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 82.

 

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

30.08.2016

Uchwała Nr 390/XXI/2016 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

12.08.2016

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

12.08.2016 - 10.11.2016

Przyjmowanie wniosków do mpzp

od 01.12.2016

Rozpoczęcie prac projektowych

od 30.06.2017

Przedłożenie projektu mpzp Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do zaopiniowania

 19.09.2017

Zarządzenie Prezydenta w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do mpzp

 29.09.2017

Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

 16.01.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

25.01.2018-01.03.2018

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

 

22.02.2018

Dyskusja publiczna

25.01.2018-15.03.2018

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

03.04.2018

Zarządzenie Prezydenta w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

26.04.2018

Uchwała Nr 767/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia mpzp