Płocki Komitet Rewitalizacji

W odpowiedzi na potrzebę wzmacniania dialogu między różnymi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji, w dniu 8 września 2016 roku Prezydent Miasta Płocka powołał Płocki Komitet Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowić będzie swoiste forum, na którym przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli nieruchomości będą mogli dyskutować i formułować wspólne stanowisko wobec władz miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zadaniem Komitetu będzie dostarczanie w procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, które pomogą miastu w prawidłowym ukształtowaniu jego przebiegu. Na forum Komitetu możliwe będzie prowadzenie dyskusji na temat planowanych rozwiązań, sposobu ich realizacji oraz ewaluacji procesu rewitalizacji.

Zasady wyznaczania składu oraz działania Płockiego Komitetu rewitalizacji określa Uchwała NR329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Członkami I kadencji Płockiego Komitetu Rewitalizacji zostali:

 1. Mirosław Chyba – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

 2. Jacek Koziński – Prezes Zarządu Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

 3. Waldemar Ejdys – mieszkaniec osiedla Skarpa wchodzącego w skład zamieszkałego podobszaru rewitalizacji

 4. Andrzej Kopyciński – mieszkaniec osiedla Radziwie wchodzącego w skład zamieszkałego podobszaru rewitalizacji

 5. Mariusz Nosarzewski – mieszkaniec osiedla Dobrzyńska wchodzącego w skład zamieszkałego podobszaru rewitalizacji

 6. Juliusz Roszkowski – mieszkaniec osiedla Kolegialna wchodzącego w skład zamieszkałego podobszaru rewitalizacji

 7. Jerzy Skarżyński – mieszkaniec osiedla Stare Miasto wchodzącego w skład zamieszkałego podobszaru rewitalizacji

 8. Oskar Roszkowski – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta

 9. Iwona Wierzbicka – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta

 10. Marzena Kapuścińska – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną;

 11. Jacek Zieleniewski – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną

 12. Sławomir Roszkowski – przedstawiciel właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji

 13. Piotr Żółtowski – przedstawiciel właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji;

 14. Stanisław Płuciennik – mieszkaniec miasta

 15. Barbara Udałow – mieszkaniec miasta.

Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się w dniu 12 września 2016 roku. Posiedzeniu przewodniczył Pan Stanisław Płuciennik, jako najstarszy wiekiem członek Komitetu. W trakcie posiedzenia członkowie Komitetu dokonali wyboru Przewodniczącego Komitetu i jego Zastępcy. W wyniku głosowania Przewodniczącym Komitetu został Pan Jerzy Skarżyński, natomiast Zastępcą Pan Piotr Żółtowski.

W posiedzeniu Komitetu uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji – Pan Jacek Terebus, który pogratulował członkom Komitetu ich nominacji oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę na rzecz rewitalizacji miasta.

 

rewitalizacja płock - logo