Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007–2013

Na początku 2007 roku w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka powołany został Zespół Rewitalizacji Miasta (Zarządzenie Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka), który rozpoczął prace nad szczegółową aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji. Celem planowanej aktualizacji było uaktualnienie danych zawartych w Programie Rewitalizacji oraz identyfikacja nowych projektów, które przyczynią się do odnowy przestrzennej, gospodarczej i społecznej zdegradowanych obszarów w mieście. Ważną przesłanką dla podjętych prac nad aktualizacją Programu była także potrzeba jego dostosowania do nowych zasad przygotowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji przyjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 30 września 2008 roku Uchwałą Nr 2237/176/08.

W rezultacie podjętych działań Uchwałą Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku przyjęto dokument pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007-2013”, który stał się formalną podstawą dla prowadzonego w latach 2007-2013 procesu rewitalizacji.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 47 Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, na terenie miasta Płocka wyodrębniono:

 • dziesięć obszarów kwalifikujących się do rewitalizacji w ramach zintegrowanych projektów odnowy miejskiej, tj.

Obszar Z-1 Osiedle Stare Miasto

Obszar Z-2 Osiedle Kolegialna

Obszar Z-3 Osiedle Dworcowa

Obszar Z-4 Osiedle Kochanowskiego

Obszar Z-5 Osiedle Dobrzyńska, Skarpa

Obszar Z-6 Osiedle Łukasiewicza

Obszar Z-7 Osiedle Międzytorze

Obszar Z-8 Osiedle Radziwie

Obszar Z-9 Osiedle Trzepowo

Obszar Z-10 Osiedle Tysiąclecia

 • sześć obszarów kwalifikujących się do rewitalizacji w ramach odnowy infrastruktury mieszkalnictwa, tj.

Obszar M-1 Osiedle Stare Miasto

Obszar M-2 Osiedle Kolegialna

Obszar M-3 Osiedle Dobrzyńska, Skarpa

Obszar M-4 Osiedle Międzytorze

Obszar M-5 Osiedle Radziwie

Obszar M-6 Osiedle Trzepowo

Obszary kwalifikujące się do rewitalizacji w ramach zintegrowanych projektów odnowy miejskiej spełniały co najmniej dwa, a obszary kwalifikujące się do rewitalizacji w ramach odnowy infrastruktury mieszkaniowej co najmniej trzy z następujących kryteriów:

 • wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

 • wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,

 • niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,

 • wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,

 • porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

Misją zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji była kompleksowa odnowa wytypowanych do rewitalizacji obszarów miasta w aspektach infrastrukturalno – przestrzennym, gospodarczym i społecznym, która miała prowadzić do wzmocnienia potencjału rozwojowego miasta Płocka, jako ośrodka równoważenia rozwoju oraz historycznej stolicy Mazowsza, chroniącego walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz lokalne dziedzictwo kulturowo – historyczne, dbającego o wysoką jakość życia mieszkańców.

Celem ogólnym Programu Rewitalizacji była odnowa zdegradowanych i zagrożonych marginalizacją obszarów miasta.

Cel ten był realizowany przez następujące cele szczegółowe, które dotyczyły każdej z koniecznych do uwzględnienia w procesie rewitalizacji miasta sfer: społecznej, gospodarczej i przestrzennej (infrastrukturalnej):

 • ochrona obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym

 • poprawa jakości i dostępności do infrastruktury o charakterze społeczno – edukacyjnym

 • rozwój infrastruktury dla celów turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych

 • zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni publicznych

 • przywrócenie mieszkańcom Płocka pełnowartościowych terenów zielonych, miejsc rekreacji

 • zapobieganie przestępczości i poprawa bezpieczeństwa

 • poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, estetyki przestrzeni publicznych

 • odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych

 • przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, w tym marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

 • rozwój infrastruktury technicznej

 • poprawa jakości środowiska

 • tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Lokalny Program Rewitalizacji był na bieżąco monitorowany i modyfikowany. W związku z tym, że zakończenie realizacji niektórych projektów rewitalizacyjnych, w tym tych dofinansowywanych ze środków UE miała nastąpić po 2013 roku, Uchwałą Nr 678/XL/2013 zmieniono nazwę dokumentu na „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata następne”.

Ostatnia zmiana Programu przyjęta została Uchwałą Nr 678/XL/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2013 roku. Zgodnie z tym dokumentem w ramach Programu Rewitalizacji zaplanowano realizację 143 projektów, które podzielone zostały na pięć kategorii:

 • działania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM);

 • działania rewitalizacyjne planowane w ramach Inicjatywy JESSICA;

 • działania rewitalizacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);

 • działania rewitalizacyjne realizowane w ramach dotacji z Budżetu Miasta Płocka;

 • pozostałe działania rewitalizacyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Do pobrania: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013 i lata następne (Uchwała Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 587/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29.09.2009 r., Uchwałą Nr 601/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27.10.2009 r., Uchwałą Nr 816/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28.09.2010 r., Uchwałą Nr 220/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27.09.2011 r., Uchwałą Nr 306/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31.01.2012 r. Uchwałą Nr 546/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26.02.2013 r., Uchwałą Nr 584/XXXIV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30.04.2013 r., Uchwałą Nr 678/XL/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26.11.2013 r.) oraz załączniki:

Prezentacja dot. LPR:

Prezentacja: Lokalny Program Rewitalizacji.

 

 

rewitalizacja płock - logo