Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Wschód” w Płocku

śródmieście-wschód

Granice obszaru objętego planem miejscowym wyznaczają:

  • od północy - północna linia rozgraniczająca Al. Jachowicza i Al. Piłsudskiego,
  • od wschodu - zachodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku i zachodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ulicami Maneżową, Strzelecką, Wyszogrodzką i Saperską,
  • od południa - północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ulicami Maneżową, Saperską, Wyszogrodzką i Spółdzielczą oraz północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ulicami Maneżową, Strzelecką, Wyszogrodzką i Saperską, południowa linia rozgraniczająca ulic: Wyszogrodzkiej, Kolegialnej i Padlewskiego,
  • od zachodu - zachodnia granica działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 353/4, 352/4, 577/4, 595, 581/1, 591, 579/7, część działki 590 i zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Gradowskiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

28.06.2016

Uchwała Nr 363/XX/2016 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

12.07.2016

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

12.07.2016 - 19.08.2016

Przyjmowanie wniosków do mpzp

28.09.2016

Rozpoczęcie prac projektowych

30.06.2017

Przedłożenie projektu mpzp Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do zaopiniowania

od 08.08.2017

Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

12.12.2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

02.01.2018-26.01.2018

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

19.01.2018, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

02.01.2018-13.02.2018

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

22.02.2018

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu mpzp

26.04.2018

Uchwała Nr 765/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia mpzp