Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku

załącznik

    Granice obszaru objętego planem miejscowym wyznaczają:

  • od zachodu - linia rozgraniczająca terenów kolejowych, zachodnia granica działek o numerach ewidencyjnych gruntów 39/1 i 39/2, linia rozgraniczająca ulicy Bielskiej (wzdłuż północnej granicy części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1/7);
  • od północy - północna granica działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 7/5, 7/1, 8/2, 9/2, 10, 11/2;
  • od wschodu - granica administracyjna miasta;
  • od południa - linia rozgraniczająca ulicy Targowej (wzdłuż północnej granicy działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 61/1 i 61/2 oraz części 61/3, południowej granicy działek o numerach ewidencyjnych gruntów: części 61/3, 61/4, 165, 109/25, 171/32, 159/4, 156/1, 156/2, linia rozgraniczająca ulicy Otolińskiej (wzdłuż północnej granicy części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 125).

 

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

31.05.2016

Uchwała Nr 332/XIX/2016 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp

13.06.2016

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o udziale społeczeństwa i przystąpieniu do sporządzenia planu

13.06.2016 - 15.07.2016

Przyjmowanie wniosków do mpzp

30.09.2016

Rozpoczęcie prac projektowych

08.06.2017

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do mpzp

09.06.2017

Przedłożenie projektu mpzp Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do zaopiniowania

od 24.07.2017

Uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

23.03.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

3.04.2018-25.04.2018

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

12.04.2018

Dyskusja publiczna

3.04.2018-9.05.2018

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

29.05.2018

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp

05.09.2018

Ponowne uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

21.02.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

05.03.2019-25.03.2019

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

14.03.2019, godz. 16.00

Dyskusja publiczna

05.03.2019-09.04.2019

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

17.04.2019

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp

25.07.2019

Ponowne uzgadnianie i opiniowanie projektu mpzp przez organy administracji publicznej właściwe miejscowo i rzeczowo do zajęcia stanowiska

09.06.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

16.06.2020-06.07.2020

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu

TEKST

RYSUNEK

Prognoza oddziaływania na środowisko

TEKST

RYSUNEK

02.07.2020, godz. 16:00

Dyskusja publiczna

16.06.2020-20.07.2020

Przyjmowanie uwag do projektu mpzp

27.08.2020

Uchwalenie przez Radę Miasta Płocka Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Płocku - Uchwała nr 383/XXII/2020

12.10.2020

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego uchwały Nr 383/XXII/2020 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Płocku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12.10.2020 r. poz. 10291)

27.10.2020

Wejście w życie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Płocku