Płocki Program Rewitalizacji

Gminny program rewitalizacji został przyjęty przez Radę Miasta Płocka 29 listopada 2016 roku Uchwałą Nr 442/XXV/2016, a następnie zmieniony 31 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr 492/XXVIII/2017 i 29 sierpnia 2019 roku Uchwałą Nr 188/XI/2019 i nosi nazwę Płocki Program Rewitalizacji.

Jest to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia wyznaczonych Uchwałą Nr 277/XV/2016 podobszarów rewitalizacji ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Płocki Program Rewitalizacji charakteryzuje się następującymi cechami:

Kompleksowość - Program ujmuje działania z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych publicznych lub prywatnych tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Koncentracja - Program dotyczy działań skierowanych na określony i zidentyfikowany dzięki diagnozie obszar rewitalizacji, obejmujący część obszaru zdegradowanego dotkniętego szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych, o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta.

Komplementarność - Program ujmuje działania z zapewnieniem komplementarności przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.

Partnerstwo - Prace nad przygotowaniem Programu, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Płocki Program Rewitalizacji sporządzony został dla czterech podobszarów:

  • Stare Miasto, Kolegialna – pierwszy podobszar rewitalizacji

  • Dobrzyńska, Skarpa – drugi podobszar rewitalizacji

  • Radziwie – trzeci podobszar rewitalizacji

  • teren byłej Cukrowni Borowiczki – czwarty podobszar rewitalizacji.

Generalna koncepcja rewitalizacji w Płocku sformułowana w Programie zakłada odejście od nieskoordynowanych, punktowych działań na rzecz kompleksowej interwencji, stanowiącej odpowiedź na zdiagnozowane problemy powodujące degradację i marginalizację wskazanych podobszarów miasta, z wykorzystaniem endogenicznych uwarunkowań i lokalnych potencjałów oraz przy zaangażowaniu partnerów rewitalizacji.

Celem głównym Programu Rewitalizacji jest kompleksowe wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów miasta poprzez realizację zintegrowanych przedsięwzięć.

Kierunki działań:

  1. Stworzenie warunków do aktywności środowisk lokalnych oraz współpracy na rzecz rozwoju społecznogospodarczego.

  2. Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę ładu przestrzennego stanu środowiska i zabudowy.

  3. Wspieranie mieszkańców znajdujących się w najtrudniejszym położeniu ekonomicznospołecznym.

W ramach Programu Rewitalizacji zaplanowana została realizacja głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, bez których realizacja celów Programu Rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji oraz realizacja innych, uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które są oczekiwane ze względu na realizację celów Programu Rewitalizacji.

Płocki Program Rewitalizacji, w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Nr 188/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku, został w dniu 5 listopada 2019 roku wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

 

.

rewitalizacja płock - logo