Płocki Komitet Rewitalizacji – konsultacje

W procesie rewitalizacji niezwykle ważna jest partycypacja społeczna przejawiająca się udziałem społeczności lokalnej, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących.

Szczególną formą partycypacji społecznej, która została przewidziana w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji jest Komitet Rewitalizacji. Powołanie tego forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy poprzedzone musi być podjęciem uchwały, która określi zasady wyznaczania składu Komitetu oraz zasady jego działania.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji poddany został konsultacjom społecznym z wykorzystaniem formy określonej w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o rewitalizacji tj. zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej oraz w dwóch formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 tj. spotkanie konsultacyjne i zbieranie uwag ustnych.

Zapraszamy do zapoznania się z:

W/w dokumenty dostępne są również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na żądanie osób zainteresowanych w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju C-314 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

 

 

rewitalizacja płock - logo