Lokalny program rewitalizacji 2005-2006

 

 

W celu skoordynowania i zabezpieczenia prac nad rozpoczętym procesem rewitalizacji w dniu 28 czerwca 2005 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 729/XLII/05 przyjęła dokument pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 roku”.

strona tytułowa LPR 2005Strona tytułowa Lokalnego Programu Rewitalizacji z 2005 roku

 

Program ten wyznaczał obszary zdegradowane pod względem przestrzennym, gospodarczym i społecznym. Harmonizował etapy poszczególnych prac i określał zasady ich finansowania. W zawiązku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, Lokalny Program Rewitalizacji stał się jednocześnie dokumentem stanowiącym formalną podstawę do ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych na projekty rewitalizacyjne. W latach 2004-2006 były to przede wszystkim środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Priorytet 3 - Rozwój Lokalny, Działanie 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich.

Do pobrania: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 r. (Uchwała Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28.06.2005 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 966/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27.06.2006 r, Uchwałą Nr 150/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26.06.2007 r., Uchwałą Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26.02.2008 r.)

Obszary rewitalizacji

W w/w programie wyodrębniono cztery kategorie obszarów rewitalizacji:
Obszar A – Tereny miejskie:
1. Śródmieście ze Śródmiejskim Systemem Przestrzeni Publicznej,
2. Radziwie,
3. Osiedle Kolegialna,
4. Osiedle Dobrzyńska, Skarpa A i B,
5. Osiedle Tysiąclecia,
6. Osiedle Łukasiewicza,
7. Osiedle Wyszogrodzka,
8. Osiedle Międzytorze,
9. Osiedle Trzepowo.
Obszar B – Tereny sportowo – rekreacyjne:
1. Rejon ul. Rybaki z zespołem zabudowy mieszkaniowej
2. Rejon Amfiteatru z portem jachtowym
3. „Sobótka” wraz z otoczeniem
Obszar C – Tereny poprzemysłowe:
1. Fabryka Maszyn Żniwnych
2. Kostrogaj z zabudową produkcyjno – składową
3. Cukrownia „Borowiczki”
4. Stocznia Radziwie
5. Mleczarnia na Radziwiu
6. Cegielnia w Górach
7. Cotex
Obszar D – Tereny powojskowe.

Kryteria wyboru obszarów rewitalizacji

Wskazane do rewitalizacji obszary spełniały następujące kryteria rewitalizacji:
wysoki poziom degradacji zabudowy oraz infrastruktury technicznej,
wysoki wskaźnik dysfunkcji społecznych, w tym bezrobocie,
degradacja struktury przestrzennej oraz konieczność zmiany przeznaczenia terenu (tereny powojskowe, poprzemysłowe),
niski poziom poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
mała aktywność ekonomiczna ludności zamieszkującej niniejsze obszary,
zgodność z kierunkami rozwoju przestrzennego, społecznego, gospodarczego miasta i województwa.

Misja, priorytety, cele

Misją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka była kompleksowa odnowa wytypowanych do rewitalizacji obszarów miasta w aspektach przestrzennym, gospodarczym i społecznym. Miała ona prowadzić do rozwoju Płocka jako stolicy Mazowsza, chroniącego walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz lokalne dziedzictwo kulturowo – historyczne, dbającego o wysoką jakość życia mieszkańców.

Priorytetami rewitalizacji w latach 2005-2006 było:
1. zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni publicznych, tworzących Śródmiejski System Przestrzeni Publicznych,
2. zagospodarowanie nabrzeża rzeki Wisły jako obszaru o wybitnych walorach turystyczno – rekreacyjnych, w tym funkcji weekendowej,
3. pobudzenie aktywności środowisk lokalnych w celu podjęcia skoordynowanych działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w rejonach zabudowy mieszkaniowej,
4. zapobieganie wykluczeniom społecznym,
5. aktywizacja rozwoju społeczno – gospodarczego w rejonach rewitalizowanych.

Celem ogólnym rewitalizacji było podniesienie atrakcyjności gospodarczej, społecznej i przestrzenno – funkcjonalnej Płocka jako stolicy Mazowsza i dawniej Polski oraz krajowego ośrodka wzrostu gospodarczego.

Cel ogólny miał być osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. rewaloryzacja Śródmieścia Płocka poprzez odtworzenie, utrwalenie i ożywienie ścisłego centrum z zabytkowym układem urbanistyczno – architektonicznym,
2. podniesienie standardu zagospodarowania terenów poprzemysłowych i stworzenie warunków wprowadzenia funkcji produkcyjnych i usługowych oraz turystyki i rekreacji dla mieszkańców miasta, regionu i kraju,
3. przywrócenie mieszkańcom Płocka pełnowartościowych terenów sportowo–rekreacyjnych i turystycznych nabrzeża Wisły,
4. ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych – w szczególności dzielnicy Radziwie,
5. zagospodarowanie terenów powojskowych, zgodnie z zasadami przekształceń, zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w celu wprowadzenia nowych funkcji, związanych z tendencjami rozwojowymi miasta.

Działania rewitalizacyjne

W latach 2005 – 2006 zaplanowano przede wszystkim działania w najstarszej części Śródmieścia, obejmującej Stare Miasto, Przedmieście Bielskie i Miasto Klasycystyczne jako substancji kształtującej wizerunek miasta. Analiza sytuacji przestrzennej, mieszkaniowej, środowiskowej i społecznej Śródmieścia wskazała na potrzebę podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości życia na omawianym obszarze, a tym samym poprawy wizerunku całego miasta Płocka.

Na lata 2005 – 2006 zaplanowano do realizacji 50 zadań, w tym 39 zadań za których realizację odpowiadało miasto.

I obszarGranice obszaru objętego I etapem rewitalizacji

 

Przykłady zrealizowanych projektów

Przebudowa zespołu budynków mieszkalno – usługowych przy ul. Kwiatka 15-25 - wykonano kompleksową przebudowę budynków wraz ze zmianą dachów i wykonaniem poddaszy użytkowych mieszkalnych. Pozyskano 26 mieszkań o pow. użytkowej 1167,28 m2 oraz 2 lokale usługowe o pow. użytkowej 96,27 m2, 96 mb sieci wod. - kan. Za realizację projektu odpowiadała spółka miejska – MTBS.

kwiatka pierzejaPierzeja ul. Kwiatka

 

Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą - celem projektu była aktywizacja rozwoju społeczno – gospodarczego w rejonie rewitalizowanej ulicy Tumskiej - głównego deptaka prowadzącego na Stare Miasto poprzez zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy oraz oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. W ramach projektu m.in. przebudowano infrastrukturę techniczną, położono nawierzchnię z kostki brukowej i płyt granitowych, wykonano nowe elementy małej architektury. Na realizację etapu II i III Miasto Płock otrzymało dofinansowanie w wysokości 2.917.361,67 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy Nr Z/2.14/III/3.3.1/1552/05/U/99/06 podpisanej w dniu 31 października 2006 roku.

tumskaUlica Tumska

 

Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od Hotelu Starzyński do Katedry wraz z budową Amfiteatru – wybudowano nowy amfiteatr, który może jednorazowo pomieścić około 3,5 tysiąca widzów. Scena ma ponad 200 m2 powierzchni. W budynku zaplecza znajdują się garderoby dla artystów, biura, sanitariaty. Nowy Amfiteatr został oddany do użytkowania w czerwcu 2008 roku.

amfiteatrAmfiteatr

 

Modernizacja dawnej łaźni żydowskiej przy ul. Sienkiewicza 36 – wykonano kapitalny remont z zachowaniem historycznych elementów budowli, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, elementy drewniane konstrukcji i pokrycia dachu, wykonano remont elewacji. Budynek został zaadaptowany na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki.

galeria sztukiPłocka Galeria Sztuki – ul. Sienkiewicza 36

 

Przebudowa opactwa pobenedyktyńskiego oraz Oficyny przy Domu Pod Trąbami na Wzgórzu Tumskim w Płocku - Projekt Diecezji Płockiej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury, na podstawie umowy nr Z/2.14/I/1.4/1262/04/U/15/06 podpisanej w dniu 24 sierpnia 2006 roku.

Projekt składał się z dwóch głównych elementów:
Gruntowny remont budynku opactwa pobenedyktyńskiego w celu przywrócenia mu świetności i przystosowania do pełnienia funkcji Muzeum Diecezjalnego. Zakres prac objął m.in. wymianę okien, izolacji, tynków, wszystkich instalacji, pomalowanie elewacji, zaadaptowanie pomieszczeń na potrzeby muzeum, zagospodarowanie dziedzińca oraz dostosowanie całego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przebudowa i rozbudowa Oficyny przy Domu Pod Trąbami - objęła rozbiórkę części nadziemnej i nadbudowę na gotyckich piwnicach obiektu dostosowanego do obecnej zabudowy, rozbiórkę budynków gospodarczych i garaży, restaurację i rewitalizację zabytkowych gotyckich piwnic pod oficyną, a także zagospodarowanie dziedzińca.

Całkowita wartość projektu: 6 433 448,00 zł
Dofinansowanie z EFRR: 4 825 086,00 zł

opactwoOpactwo pobenedyktyńskie