Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Płock jest przygotowany do realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Obecnie trwają prace nad realizacją projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”.
Projekt zakłada modernizację efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (24 obiektów) stanowiących własność Gminy – Miasta Płock. Na obecnym etapie przedmiot projektu stanowią budynki użyteczności publicznej, znajdujących się w dysponowaniu jednostek organizacyjnych Gminy – Miasta Płock. Są to:

 • żłobek miejski,
 • przedszkola miejskie,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • zespoły szkół,
 • liceum,
 • basen miejski,
 • kompleks budynków UMP.

Założenia techniczne projektu:

 • modernizacja sieci elektrycznej i cieplnej znajdującej się wewnątrz budynku,
 • wykonanie niezbędnych dociepleń budynków, wymiany okien oraz innych prac dotyczących elewacji budynku prowadzących do zmniejszenia zużywanej energii elektrycznej i cieplnej,
 • wprowadzenie dodatkowych źródeł energii poprzez wprowadzenie odnawialnych źródeł energii.

Założenia finansowo-organizacyjne projektu:

Projekt jest planowany do realizacji w formule PPP.
Wstępnie przyjęty model zakłada, iż w fazie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia partnerzy publiczny i prywatny działają w oparciu o umowę PPP.

Zadania Partnera Prywatnego:

 • określenie zakresu niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowo – budowlanych skutkujących maksymalnym obniżeniem zużywanej energii elektrycznej i cieplnej,
 • wskazanie możliwości (zasadności) oraz wprowadzenie do określonych budynków dodatkowych źródeł energii,
 • zapewnienie finansowania niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia,
 • przygotowanie i realizacja inwestycji,
 • zarządzanie siecią elektryczną i cieplną w okresie trwania umowy PPP,
 • wypracowywanie zadeklarowanych oszczędności,

Zadania Partnera Publicznego:

 • udostępnienie budynków na czas prowadzonych analiz oraz prac remontowo – budowlanych,
 • ponoszenie na rzecz partnera prywatnego opłat w wysokości odzwierciedlającej wartość wypracowanych oszczędności .

Zakładane efekty:

 • Przeprowadzenie modernizacji efektywności energetycznej budynków stanowiących przedmiot projektu.
 • Zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej i cieplnej.