Partnerstwo Publiczno-Prywatne

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku”.

Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji obejmującej zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy-Miasta Płock, mającej na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej.  Zakres prac obejmie prace budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, źródeł ciepła, instalacji wentylacji, instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie budynków, oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jak również wdrożenie systemu zarządzania energią w obiektach.

 

Wykaz budynków

Projektem zostały objęte budynki użyteczności publicznej, znajdujące się w dysponowaniu jednostek organizacyjnych Gminy – Miasta Płock. Są to:

 

L.p. Budynek Adres
1. Żłobek Miejski nr 3 Płock, ul. Płoskiego 3
2. Miejskie Przedszkole nr 2 Płock, ul. Ciechomicka 68
3. Miejskie Przedszkole nr 9 ul. Krótka 1
4. Miejskie Przedszkole nr 13 ul. Krakówka 8
5. Miejskie Przedszkole nr 14 ul. Miodowa 8/1
6. Miejskie Przedszkole nr 16 ul. Wolskiego 8
7. Miejskie Przedszkole nr 19 ul. Słowackiego 27
8. Miejskie Przedszkole nr 37 ul. Hubalczyków 5
9. Szkoła Podstawowa nr 1 Pasaż Vuka Karadzica 1
10. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kossobudzkiego 7
11. Szkoła Podstawowa nr 6 ul. 1 Maja 11
12. Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Sierpecka 15
13. Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Przyszkolna 22
14. Szkoła Podstawowa nr 20 Płock, ul. Janusza Korczaka 10
15. Szkoła Podstawowa nr 23 Płock, ul. Walecznych 20
16. Gimnazjum nr 3 Płock, ul. Krakówka 4
17. Gimnazjum nr 6 Płock, ul. Jachowicza 20
18. Zespół Szkół nr 1 Płock, ul. Piaska 5
19. Zespół Szkół nr 2 Płock, ul. F. Chopina 62
20. Zespół Szkół nr 5 Płock, ul. Kutrzeby 2a
21. Zespół Szkół nr 6 (Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły) Płock, ul. 3 Maja 4
22. Pływalnia Miejska „Podolanka” Płock, ul. Czwartaków 6
23. Urząd Miasta Płocka – budynki A,B,C,E Płock, pl. Stary Rynek 1
24. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Płock, ul. Gradowskiego 24

 

Zakres prac

Zakres prac w poszczególnych obiektach określa Program Funkcjonalno Użytkowy będący załącznikiem do Umowy PPP. Szczegółowy zakres prac w budynkach został wskazany
w dokumentacji projektowej, którą opracował przez Partner Prywatnego w toku Etapu Robót – Prace Projektowe. Dokumentacja jest każdorazowo weryfikowana i zatwierdzana przez Podmiot publiczny. Zakres prac obejmuje m.in.:

 1. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków.
 2. Montaż paneli fotowoltaicznych.
 3. Montaż powietrznej pompy ciepła.
 4. Montaż zaworów termostatycznych wraz z głowicami oraz blokadę nastaw głowic termostatycznych.
 5. Montaż zdalnego sytemu zarządzania energią:
 • wymiana zaworów trójdrogowych w istniejących obiegach zmieszania pompowego,
 • instalacja sterownika i urządzeń AKPiA do sterowania zmieszaniami pompowymi za kotłem,
 • instalacja systemu pomiarowego (licznik CO, licznik CWU, licznik oleju, licznik energii elektrycznej, licznik zimnej wody do obiektu,  czujników temperatur).
 • Instalacja systemu sterowania pomieszczeniowego.
 1. Wymianę opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
 2. Wymianę central basenowych

Zakres prac jest zróżnicowany w poszczególnych budynkach.

 

Oszczędności

Partner prywatny zobowiązał się do uzyskania oszczędności energii cieplnej i elektrycznej. Oszczędności będą wynikiem realizacji prac budowlanych oraz zarządzania energią w okresie 17 lat na zasadach określonych w Umowie PPP. Oszczędności będą obliczane na podstawie raportów dotyczących faktycznych zużyć energii elektrycznej i cieplnej w stosunku do danych bazowych obliczonych na podstawie średnich zużyć z lat ubiegłych w poszczególnych obiektach w skali Roku Rozliczeniowego i wyniosą średnio dla całego projektu:

 1. 184,0 GJ, tj. 25,4 % rocznie na energii cieplnej
 2. 680,0 kWh, tj. 32,7 % rocznie na energii elektrycznej.

 

Wynagrodzenie

Zgodnie z Umową PPP Partner Prywatny zobowiązał się do zapewnienia finansowania przedsięwzięcia, tj. do pokrycia kosztów prac projektowych, robót budowlanych, zakupu, montażu i obsługi odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią i usuwania awarii powstałych w okresie utrzymania obiektów w zakresie przeprowadzonej modernizacji. Partner Prywatny realizuje przedsięwzięcie w ramach Etapu Budowy oraz Etapu Zarządzania.

Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będą cykliczne płatności przekazywane Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny zgodnie z określonymi w Umowie PPP zasadami.

Środki pieniężne na wynagrodzenie Partnera Prywatnego będą pochodzić w całości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji energetycznej. Podmiot Publiczny nie przewiduje innych płatności na rzecz Partnera Prywatnego. Podmiot Publiczny nie gwarantuje Partnerowi Prywatnemu zysku z Przedsięwzięcia ani odzyskania zainwestowanego w Przedsięwzięcie kapitału, co może nastąpić w przypadku, gdy Partner Prywatny nie osiągnie zagwarantowanych oszczędności lub niedokładnie oszacował zakres prac niezbędnych do ich uzyskania.