Wsparcie dla Inwestorów

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą i inwestujący w Płocku mogą liczyć na wsparcie w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Podstawę stanowi UCHWAŁA NR 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis - 788_14

 

Miejski Urząd Pracy (MUP)

Przedsiębiorcy i pracodawcy mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Miejski Urząd Pracy w Płocku.
MUP może pełnić rolę zewnętrznego działu kadr. Proces rekrutacji zorganizowany może zostać w sposób klasyczny, poprzez zbiór i analizę dokumentów aplikacyjnych (cv i lm), w oparciu o bazę danych MUP, tym samym oszczędzając czas na wstępną selekcję. Do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpią wyłącznie kandydaci spełniający wymagania zgłoszonego stanowiska pracy. Jeżeli pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów na zgłoszone stanowisko pracy (rekrutacja zbiorowa), istnieje możliwość zorganizowania Giełdy Pracy w siedzibie MUP, w terminie dogodnym dla pracodawcy.

Dla łatwiejszego kontaktu i sprawnego przepływu informacji do dyspozycji pracodawcy MUP zapewnia doradcę klienta, wspierającego wszystkie czynności w zakresie współpracy.

Działania Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku są bezpłatne, jednakże muszą być realizowane według zasad: dostępności usług, dobrowolności, równości i jawności.

Realizując zadania przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, Miejski Urząd Pracy w Płocku proponuje następujące programy dla pracodawców:

Staż - nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, lub do 6 miesięcy – w przypadku pozostałych bezrobotnych.

Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z częściowym dofinansowaniem (refundacją) kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - pomoc finansowa udzielana przez urząd pracy w formie refundacji kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz do utrzymania w tym czasie stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.

Szkolenia w trybie indywidualnym - otrzymując zapewnienie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia bezrobotnego, urząd pracy może skierować osobę zainteresowaną na wskazane szkolenie, a jego koszt, w części finansowanej z Funduszu Pracy, w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - instrument dotyczący rozwoju zasobów ludzkich; Środki Funduszu Pracy przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Priorytetem ministra na lata 2014 – 2015 jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

W wyniku organizacji powyższych programów 2014 roku Miejski Urząd Pracy wydatkował kwotę 9 mln złotych. W roku ubiegłym ze środków finansowych skorzystało 787 pracodawców, w wyniku czego utworzono 68 miejsc pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zorganizowano 573 staży zawodowych i 20 miejsc prac interwencyjnych, natomiast 124 osoby ukończyły szkolenia indywidualne. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w poprzednim okresie rozliczeniowym efektywnie wydatkowano 25 800 złotych na zmianę i podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej. Na ten cel Miejski Urząd Pracy przewiduje do końca roku 2015 sumę 185 tysięcy złotych. Zaplanowano uruchomienie 893 miejsc stażowych, 40 miejsc prac interwencyjnych, 40 nowych miejsc pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i skierowanie 130 osób na szkolenia indywidualne poparte deklaracją zatrudnienia.

Więcej o MUP - http://mup.plock.eu/pl/