Wsparcie dla Inwestorów

Zwolnienie od podatku od nieruchomości
Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą i inwestujący w Płocku mogą liczyć na wsparcie w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Podstawę stanowi UCHWAŁA NR 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis - 788_14

 

Miejski Urząd Pracy (MUP)
Przedsiębiorcy i pracodawcy mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Miejski Urząd Pracy w Płocku.
MUP może pełnić rolę zewnętrznego działu kadr. Proces rekrutacji zorganizowany może zostać w sposób klasyczny, poprzez zbiór i analizę dokumentów aplikacyjnych (cv i lm),w oparciu o bazę danych MUP, tym samym oszczędzając czas na wstępną selekcję.
Do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpią wyłącznie kandydaci spełniający wymagania zgłoszonego stanowiska pracy. Jeżeli pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkaniaz większą grupą kandydatów na zgłoszone stanowisko pracy (rekrutacja zbiorowa), istnieje możliwość zorganizowania Giełdy Pracy w siedzibie MUP, w terminie dogodnym dla pracodawcy.Dla łatwiejszego kontaktu i sprawnego przepływu informacji do dyspozycji pracodawcy MUP zapewnia doradcę klienta, wspierającego wszystkie czynności w zakresie współpracy.

Działania Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku są bezpłatne, jednakże muszą być realizowane według zasad: dostępności usług, dobrowolności, równości i jawności. Realizując zadania przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Miejski Urząd Pracy w Płocku proponuje następujące programy dla pracodawców:

Staż - nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywanie zadańw miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, lub do 6 miesięcy – w przypadku pozostałych bezrobotnych.

Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z częściowym dofinansowaniem (refundacją) kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - pomoc finansowa udzielana przez urząd pracy w formie refundacji kosztów związanych
z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz do utrzymania w tym czasie stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - instrument dotyczący rozwoju zasobów ludzkich. Środki Funduszu Pracy przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2021 roku planuje zorganizować:

 • 221 miejsc odbywania stażu, z tego:
  • 50 miejsc w ramach algorytmu;
  • 91 miejsc w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1.;
  • 80 miejsc w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)”;
 • 30 miejsc w ramach programu prac interwencyjnych;
 • 51 stanowisk pracy w ramach programu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, z tego:
 • 10 miejsc w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1.;
 • 5 miejsc w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)”;
 • 36 miejsc w ramach algorytmu;
 • 1200 miejsc w ramach realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

  Więcej o MUP - https://mupplock.praca.gov.pl/