Konsultacje społeczne

Zapraszamy do zapoznania się i wyrażenia opinii na temat projektów dokumentów opracowywanych przy współudziale Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta.

Konsultacje społeczne zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2019 roku zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku w formie:

 • spotkania otwartego, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1;

 • spotkań z grupami przedstawicielskimi, w tym Radą Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto”, „Kolegialna”, „Miodowa”, „Skarpa”, „Radziwie” oraz Młodzieżową Radą Miasta Płocka;

 • zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 • zbierania uwag ustnych.

Uwagi można składać:

 1. w formie pisemnej:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;

  2. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka – stanowisko nr 5;

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@plock.eu

 1. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-322 lub telefonicznie pod nr 24 367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

Uwaga: Nie będą rozpatrywane uwagi złożone po dniu 17 maja 2019 roku (w przypadku uwag zgłaszanych w formie pisemnej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka).

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Do pobrania

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o aktualnie prowadzonych konsultacjach społecznych

 Obecnie nie prowadzimy żadnych konsultacji.

 

rewitalizacja płock - logo