Obszar rewitalizacji

W dniu 26 stycznia 2016 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 277/XV/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 1741).

Obszar zdegradowany na terenie miasta Płocka podzielony został na 7 podobszarów:

  • Dobrzyńska;

  • Kolegialna;

  • Pradolina Wisły;

  • Radziwie;

  • Skarpa;

  • Stare Miasto;

  • Tysiąclecia.

Na każdym z tych podobszarów, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych lub technicznych, które hamują zrównoważony rozwój miasta i w konsekwencji prowadzą do obniżenia jakości przestrzeni oraz pogorszenia komfortu życia mieszkańców.

Skuteczne wyprowadzenie zdegradowanych rejonów miasta z kryzysu wymaga skoncentrowania interwencji na tych podobszarach, gdzie sytuacja jest relatywnie najgorsza. W związku z powyższym proces rewitalizacji nie będzie prowadzony na całym obszarze zdegradowanym lecz na jego części tj. obszarze rewitalizacji.

Zgodnie z Uchwałą Nr 277/XV/2016 obszar rewitalizacji na terenie Płocka podzielony został na 4 podobszary:

1. Stare Miasto, Kolegialna (mapa);

2. Dobrzyńska, Skarpa (mapa);

3. Radziwie (mapa);

4. teren byłej Cukrowni Borowiczki. (mapa);

Do każdego z tych podobszarów skierowane zostaną kompleksowe działania, które odpowiadać będą na zidentyfikowane problemy. Działania te wynikać będą z tzw. gminnego programu rewitalizacji i wypracowane zostaną w procesie partycypacji społecznej.

 

rewitalizacja płock - logo