Obszar rewitalizacji – konsultacje

Na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Radzie Miasta Płocka przyznane zostały kompetencje do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka poddany został konsultacjom społecznym z wykorzystaniem formy określonej w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o rewitalizacji tj. zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej oraz w dwóch formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 tj. spotkanie konsultacyjne i zbieranie uwag ustnych.

Zapraszamy do zapoznania się z:

1. Projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka uwzględniającym zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych;
2. Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka uwzględniającą zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych;
3. Informacją podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Płocka.

W/w dokumenty dostępne są również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na żądanie osób zainteresowanych w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju C-314 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

 

rewitalizacja płock - logo