Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPP-T) jest zwartym obszarem inwestycyjnym o powierzchni ponad 200 hektarów. Został powołany do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw jako wspólne przedsięwzięcie Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A. Władze samorządowe i kierownictwo Koncernu zdecydowały o wspólnej realizacji Parku z uwagi na jego nowatorski charakter, stymulowanie rozwoju wiedzy i nauki, kreowanie innowacji, realizację projektów B+R, korzyści biznesowe oraz dążąc do tworzenia w Płocku nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.

Misją PPP-T jest stworzenie oraz trwały rozwój liczącego się w Europie ośrodka gospodarczego, bazującego na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w którym jego lokatorzy znajdą dogodne warunki dla prowadzenia biznesu. Jego celem jest natomiast zbudowanie spójnego obszaru, gdzie nauka, badania i wiedza wykorzystywane są dla wytwarzania najnowszych produktów, technologii i usług.

PPP-T konsekwentnie dąży do tego, aby stać się miejscem kreującym i wspomagającym procesy gospodarcze oparte na innowacyjnych projektach oraz programach naukowo-badawczych, które doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności rynkowej jego klientów.

Profil wyjściowy PPP-T definiowany jest przez podstawową działalność PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i PCC Rokita S.A., a także istniejący lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy i naukowo-badawczy w zakresie gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi (badania i rozwój, ochrona środowiska, recykling, technologie komunikacyjne).

Jako zorganizowany obszar inwestycyjny Park oferuje swoim klientom atrakcyjne tereny i nowoczesne powierzchnie biurowe. Poprzez współpracę z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi buduje sieć kooperacji oraz wspiera i inicjuje działalność B+R.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest także współzałożycielem Mazowieckiego Klastra Chemicznego, którego celem jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego firm z sektora chemicznego poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą badawczą.

Inwestorzy Parku mogą liczyć na atrakcyjne samorządowe programy wsparcia obejmujące zwolnienie od podatku od nieruchomości. Inwestycjom na obszarze PPP-T S.A. może być również przyznany status specjalnej strefy ekonomicznej, co oznacza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o zwolnienie od podatku dochodowego. PPPT współpracuje obecnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Tereny inwestycyjne PPP-T objęte zostały patronatem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Park proponuje także swoim klientom kompleksowy i zróżnicowany pakiet pomocowy w zakresie pozyskiwania zasobów ludzkich, który obejmuje organizację rekrutacji i szkolenia kadr zgodnie z oczekiwaniami inwestora.

Park w Płocku realizuje pogram rozwoju pn. „Budowa i rozwój komponentu technologicznego i naukowo badawczego PPP-T dla ponadregionalnej działalności innowacyjnej”, który został oparty o inwestycje własne dofinansowane środkami UE zgodnie z projektem pn. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, ujętym na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W wyniku tego projektu powstał kompleks obiektów Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów, przeznaczonych dla inwestorów i partnerów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, oferujących nowoczesne usługi dla biznesu oraz usługi badawczo-wdrożeniowe.

Do pobrania: .– Oferta terenów inwestycyjnych PPPT

Więcej o PPP-T S.A. (www.pppt.pl)

 

_DSC0051_DSC0032140814 010aIMG_4631140814 023a