WYMOGI I ZASADY DOTYCZĄCE BUDOWY BĄDŹ INSTALOWANIA TABLIC I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH

W celu legalnego wykonania urządzenia reklamowego, które podlegają regulacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. są obiektami budowlanymi lub powstają w wyniku robót budowlanych, ustawa przewiduje dwa tryby, które alternatywnie inwestor powinien dopełnić obowiązków wynikających z jednego z dwóch trybów: dokonać zgłoszenia bądź uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

W obu przypadkach właściwym organem jest starosta, w przypadku miasta Płocka jest to Prezydent Miasta Płocka reprezentowany przez upoważnionych pracowników Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

A. Decyzja o pozwoleniu na budowę wymagana jest w przypadku:

  1. Budowy wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych.

  2. Instalowania tablic i urządzeń reklamowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

  3. Instalowania tablic i urządzeń reklamowych wymagających zgłoszenia, w przypadku gdy właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej wyda decyzję o sprzeciwie i nałoży na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

B. Zgłoszenie jest wymagane w przypadku:

  1. Instalowania tablic i urządzeń reklamowych.

Przepisami szczególnymi wymagającymi uzyskania dodatkowych pozwoleń, których przedłożenie jest konieczne przy dokonywaniu zgłoszenia jak i uzyskiwaniu pozwolenia na budowę są:

  • przepis art. 36 ust. 1 pkt 1,2 i 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) stanowiący, iż pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (w przypadku Miasta Płocka Miejskiego Konserwatora Zabytków) wymaga: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku oraz umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów
  • przepis art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.) stanowiący, iż zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej - umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
  • Warto również wskazać na dodatkowe regulacje które muszą być spełnione przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z powstawaniem urządzeń reklamowych:
  • przepis § 293 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w ustępie pierwszym i szóstym głosi, że tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny być tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użytkowników budynku i osób trzecich. Urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą powodować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców. Jeżeli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna, natężenie oświetlenia na tej elewacji nie może przekraczać 5 luksów w przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego lub światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego, ewentualnie pulsującego.
  • przepis § 14a ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 1999 r., nr 74, poz. 836 z późn. zm.) stanowiący, iż na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą być instalowane urządzenia i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia niezwiązane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania.