REKLAMY I SZYLDY

Panujący bałagan w dziedzinie reklam bardzo niekorzystnie wpływa na krajobraz ulicy i jakość przestrzeni miejskiej. Często zakłóca, a czasem wręcz uniemożliwia właściwy odbiór wartości artystycznych i architektonicznych budynku. Szczególnie wyraźnie widać to w obszarach zabytkowych.

Warto zatem przy podejmowaniu decyzji o realizacji reklamy zastanowić się jak reklama będzie się prezentować na tle budynku, czy też całej przestrzeni. Ze szczególnie dużą wrażliwością należy podchodzić do obiektów, które stanowią o jakości przestrzeni publicznej, a w szczególności tych, które są częścią dziedzictwa kulturowego.

Takie podejście jest również korzystne dla samych użytkowników lokali usługowych. Dobra reklama zwraca uwagę potencjalnych klientów, zachęca do kupna i skorzystania z usług. Natomiast kakofonia krzykliwych i natrętnych reklam przestaje w ogóle działać na odbiorcę.

Każdy budynek powinien posiadać kompleksowy projekt umieszczania informacji wizualnej. Wówczas będzie można w sposób planowy i racjonalny rozmieścić konieczne elementy informacji wizualnej i uniknąć przypadkowych rozwiązań. Dbałość o kompleksowe rozwiązania należy do właścicieli i administratorów budynków.

Wszelkiego rodzaju urządzenia reklamowe, szczególnie w śródmieściu, powinny cechować się wysokim poziomem estetycznym i wysoką jakością wykonania.

Wielkość, ilość i forma reklam powinna być dostosowania do architektury budynku. Reklamy nie mogą zasłaniać elementów detalu architektonicznego – gzymsów, obramień, pilastrów, boniowań, naczółków itp. Szczególnie ważne jest to w przypadku zabytków, ale równie ważne jest stosowanie tych zasad przy architekturze współczesnej.

Zasady dotyczące lokalizacji reklam i szyldów:

 • urządzenia reklamowe powinny być umieszczane w pasie parteru pod linią gzymsu oddzielającego parter od piętra;

 • gabaryty reklamy należy dostosować do istniejących podziałów osi otworów okiennych, drzwiowych i bram oraz detalu architektonicznego;

 • reklamy pod względem formy, wielkości, kolorytu i materiału powinny być dostosowane do charakteru budynku;

 • zaleca się zachować spójną formę plastyczną urządzeń reklamowych (materiał i wielkość poszczególnych modułów) dla całej elewacji.

 • najlepsza reklamą danej usługi jest jej jakość i czytelność rozwiązań we wnętrzu lokalu, widoczna z ulicy;

 • zaklejanie szyb folią w przypadku ogólnodostępnego handlu i usług świadczy jedynie o ukrywaniu prowadzonej działalności, a przecież gdy widać z zewnątrz interesujące produkty czy usługi łatwiej podejmujemy decyzje konsumenckie!;

 • zamiast zaklejania szyb można tą samą informację umieścić za szybą w pewnej odległości od szyby daje dużo lepszy efekt wizualny, niż ta sama informacja naklejona na szybie;

 • szyldy lokali usługowych powinny być zaprojektowane indywidualnie dla każdego budynku i również dopasowane do podziałów na elewacji. Powinny być wykonane z jednakowych materiałów i zachowywać modularną wielkość;

 • w przypadku dużej liczby podmiotów w danym budynku należy rozważyć umieszczenie szyldów we wnętrzu przestrzeni bramy lub dopasować wielkość szyldów do powierzchni, na której mogłyby zostać umieszczone;

 • wskazane jest gdy o jakość szyldów i reklam dba zarządca budynku;

 • reklama i szyld powinny być wykonane i zamontowane z należytą starannością (ewentualne instalacje powinny być prowadzone podtynkowo, elementy mocujące w miarę możliwości zamaskowane, ewentualne ubytki w tynku/ okładzinie elewacji uzupełnione);

 • na elewacji budynku powinny znajdować się jedynie reklamy lokali dostępnych bezpośrednio z ulicy;

 • obecność innych lokali usługowych powinna być zasygnalizowana wyłącznie przy pomocy szyldu;

 • w przypadku lokalizacji reklam wolnostojących należy zadbać o bezpieczeństwo i estetyczny wygląd konstrukcji nośnej; elementy fundamentów powinny być w całości zagłębione i niewidoczne

 • reklamy nie powinny negatywnie oddziaływać na środowisko poprzez emisję dźwięku, oświetlenia, gazów, zapachów itp. przekraczających dopuszczalne stężenia lub natężenia.

Nie należy umieszczać reklam:

 • na balkonach, balustradach, bramach, drzewach, mostach, wiaduktach, kładkach oraz ich ścianach;

 • na słupach oświetleniowych i znakach drogowych oraz w miejscach zastrzeżonych dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie;

 • w sposób ograniczający widoczność z kamer wizyjnych systemu monitoringu miejskiego;

 • na barierkach oddzielających jezdnie i przystanki, w pasach rozdzielających jezdnię, na wysepkach, rondach i skrzyżowaniach;

 • na ogrodzeniach posesji;

 • w sposób zasłaniający okna budynku, za wyjątkiem zabezpieczenia rusztowań podczas prowadzenia prac remontowo – budowlanych;

 • w sposób przesłaniający obiekty zabytkowe i inne chronione ze względu na ich wartość kulturową lub o charakterystycznej formie architektonicznej;

 • w parkach oraz na tle zwartych kompleksów zieleni;

 • w obrębie cmentarzy, w sąsiedztwie pomników oraz miejsc pamięci;

 • na obiektach ruchomych nie będących w ruchu tj. pojazdach, przyczepach, platformach, wózkach.

Informacje handlowe dotyczące kupna, sprzedaży mieszkań, nieruchomości, powinny mieć estetyczną formę i przestrzegać wyżej wymienionych zasad.

Jedynymi miejscami właściwymi dla umieszczania anonsów, ogłoszeń, klepsydr, plakatów, zawiadomień o imprezach itp. są istniejące słupy ogłoszeniowe i tablice do tego przeznaczone.

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U.2015.774 ) w przepisach zostały doprecyzowane niektóre pojęcia związane z nośnikami reklamowymi.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443) poprzez:

 • "reklamę" - należy rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;

 • "tablicę reklamową" - należy rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

 • "urządzenie reklamowe" - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

 • "szyld" - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

 Przed umieszczeniem reklamy lub szyldu na obiekcie należy dopełnić stosownych formalności wynikających z ustawy - Prawo budowlane.

Poniżej przykłady rozwiązań z terenu Płocka:

DOBRZE

szyldy_kolegialna

Przykład prawidłowo rozmieszczonych szyldów z uwzględnieniem podziałów elewacji oraz z wykorzystaniem jednakowych i wysokiej jakości materiałów.

ŹLE

szyldy_grodzkaSzyldy różnią się formatem i stylem. Różnorodność ta utrudnia odbiór informacji. Zastosowany stelarz nie jest dostosowany do ilości szyldów.

 

DOBRZE

reklamy 121Reklama dopasowana zarówno do budynku (podziały elewacji) jak i do otoczenia.

 

ŹLE

reklaMarsjanoPrzykład agresywnej reklamy zakłócającej ład reprezentacyjnej ulicy Płocka.