STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PŁOCKA – DOKUMENT NIEOBOWIĄZUJĄCY

UCHWAŁA NR 967/LXIII/98 Z DNIA 21 KWIETNIA 1998 ROKU

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem pozwalającym władzom miasta na kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej oraz określającym lokalne zasady zagospodarowania. Studium, składające się z części tekstowej i graficznej, sporządza prezydent miasta, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.

Elementy studium: