STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PŁOCKA

UCHWAŁA NR 565/XXXIII/2013 Z DNIA 26 MARCA 2013 ROKU

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem pozwalającym władzom miasta na kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej oraz określającym lokalne zasady zagospodarowania. Studium, składające się z części tekstowej i graficznej, sporządza prezydent miasta, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.

 

 

Dodatkowe materiały związane ze Studium:

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO STUDIUM - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

K - 1: STRUKTURA FUNKCJONALNA
 

k1 

 

K - 2: INFRASTRUKTURA
 

K - 3: DZIEDZICTWO KULTUROWE
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

ZAŁĄCZNIKI DO STUDIUM - UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

U - 1: STRUKTURA FUNKCJONALNA
 

 

 

U - 2: INFRASTRUKTURA
 

U - 3: DZIEDZICTWO KULTUROWE
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE