PLANY MIEJSCOWE – W OPRACOWANIU

 

Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w znacznym stopniu uzależnione jest od Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe stanowią uszczegółowienie kierunków rozwoju miasta wyznaczonych w Studium. W myśl art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowywane przez Gminę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać ustaleń studium.

Obecnie Gmina prowadzi prace nad sporządzeniem 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: