Kodeks krajobrazowy dla miasta Płocka

W dniu 11 września 2015 roku weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, na mocy której Radzie Miasta przyznane zostały kompetencje do ustalenia w formie samodzielnego aktu prawa miejscowego zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Zgodnie z Uchwałą Nr 222/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku rozpoczęto prace nad przygotowaniem tzw. Kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka, który określi:

  • zasady lokalizacji szyldów,

  • zasady lokalizacji reklam,

  • zasady funkcjonowania tablic informacyjnych o lokalnych podmiotach gospodarczych,

  • zasady reklamy wydarzeń lokalnych,

  • wytyczne dotyczące sytuowania obiektów małej architektury oraz rodzaju materiałów z jakich mogą być wykonane,

  • wytyczne dotyczące sytuowania ogrodzeń z określeniem ich gabarytów, rodzaju materiałów z jakich mogą być wykonane,

  • termin dostosowania istniejących reklam, ogrodzeń do nowych przepisów.

Nadrzędnym celem wprowadzenia Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Płocka jest ład przestrzenny wynikający z dbałości o wizerunek miasta, o jakość naszego otoczenia i poprawę jego atrakcyjności oraz troski o skuteczną ochronę krajobrazu, przy uwzględnieniu interesów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opracowanie zasad polityki Miasta w zakresie zachowania i kształtowania ładu przestrzennego pozwoli wpłynąć na aktualny stan wizualny przestrzeni publicznej w celu uporządkowania chaosu reklamowego, w oparciu o narzędzia przeciwdziałające negatywnym zjawiskom degradacji przestrzeni Miasta.

 

kodeks